Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1559 av 17. oktober 2018 om godkjenning av tinktur av spisskum (Cuminum cyminum L.) som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1559 of 17 October 2018 concerning the authorisation of cumin tincture (Cuminum cyminum L.) as a feed additive for all animal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.10.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.11.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Godkjenning av krydderet spisskummen som sensorisk tilsetningsstoff i gruppen aromastoffer. Stoffet er søkt godkjent for alle dyrearter. Det er ikke gitt størsteinnhold, men stoffet skal merkes med anbefalt størsteinnhold. EFSA vurderer preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Det er fra før godkjent i mat og antas å ha samme effekt som i mat.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/1559
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32018R1559

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.09.2018
Frist returnering standardskjema: 09.11.2018
Dato returnert standardskjema: 09.11.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.03.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 51/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 24.10.2018
Høringsfrist: 04.12.2018
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker