Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1079 av 30. juli 2018 om godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis (DSM 28343) som et fôrtilsetningsstoff til avvent smågris (innehaver av godkjenningen Lactosan GmbH & Co. KG)

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1079 of 30 July 2018 concerning the authorisation of a preparation of Bacillus subtilis DSM 28343 as a feed additive for weaned piglets (holder of authorisation Lactosan GmbH & Co. KG)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.10.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.11.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder utvidet godkjenning av Bacillus subtilis DSM 28343 som fôrtilsetningsstoff i kategorien «avtekniske tilsetningsstoffer», i gruppen midler som stabiliserer tarmfloraen. Stoffet er fra før godkjent for slaktekylling (2017/187), og er nå søkt godkjent for avvent smågris. EFSA har vurdert preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/1079
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32018R1079

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.09.2018
Frist returnering standardskjema: 02.11.2018
Dato returnert standardskjema: 02.11.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.03.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 48/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 26.09.2018
Høringsfrist: 07.11.2018
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker