EØS-notatbasen

Fôrvarer

Kommisjonsforordning (EU) 2018/1903 av 5. desember 2018 om retting av vedlegg IV, VI og VII til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 767/2009 om omsetning og bruk av dyrefôr, og om retting av visse språkversjoner av vedlegg II, IV, V og VI til samme forordning

Commission Regulation (EU) 2018/1903 of 5 December 2018 correcting Annexes IV, VI and VII to Regulation (EC) No 767/2009 of the European Parliament and of the Council on the placing on the market and use of feed, and correcting certain language versions of Annexes II, IV, V and VI to that Regulation

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.10.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.11.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

I 2017 ble det i regulering (EU) nr. 2017/2279 gjort flere endringer i vedlegg IV, VI og VII i regulering (EU) nr. 767/2009 om merking og omsetning av fôrvarer. Etter at disse endringene ble gjort er det oppdaget flere feil. Disse feilene rettes nå opp i denne rettsakten.

I vedlegg IV var toleransegrense for aske oppløst i saltsyre ikke kommet med. Den er nå inkludert og er på 5%. 

I vedlegg VI (punkt 7) og vedlegg VII (punkt 8) erstattes teksten: "Without prejudice to point 6, where a sensory or nutritional feed additive is labelled on a voluntary basis, its added amount shall be indicated in accordance with points 1 or 2, as applicable", med  "Without prejudice to point 6, where a sensory or nutritional feed additive is labelled on a voluntary basis, the added amount shall be indicated in accordance with point 1 or in case of feed additives of the functional group vitamins, pro-vitamins and chemically well-defined substances having similar effect, the total amount guaranteed during the complete shelf-life shall be indicated in accordance with point 2". Dette for å få sammenheng med formålet i regulering 2017/2279.

I vedlegg II og V  står termen "crude oil and fats" (råolje og råfett), mens den korrekte termen er "crude fats" (råfett). Dette rettes nå opp.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om merking og omsetning av fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/1903
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32018R1903

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.09.2018
Frist returnering standardskjema: 09.11.2018
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.10.2018
Høringsfrist: 14.11.2018
Frist for gjennomføring:

Lenker