Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1558 av 17. oktober 2018 om godkjenning av en ny anvendelse av preparatet av Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) som et tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder (innehaver av godkjenningen Centro Sperimentale del Latte)

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1558 of 17 October 2018 concerning the authorisation of a new use of the preparation of Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) as a feed additive for cats and dogs (holder of the authorisation Centro Sperimentale del Latte)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.10.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.12.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Utvidet godkjenning av et preparat som inneholder levende celler av bakterien Lactobacillus acidophilus som avlteknisk tilsetningsstoff, som middel som stabiliserer tarmfloraen. Det er tidligere godkjent for verpehøns (2015/38) og slaktekylling (2017/2275), og er nå søkt godkjent også for hund og katt. Produktet møter EFSA sine QPS kriterier (ikke gentoksisk og ikke resistent mot antibiotika). EFSA vurderer preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/1558
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32018R1558

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.10.2018
Frist returnering standardskjema: 30.11.2018
Dato returnert standardskjema: 30.11.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.03.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 50/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 24.10.2018
Høringsfrist: 04.12.2018
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker