Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1569 av 18. oktober 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1110/2011 om godkjenning av et enzympreparat av endo-1,4-beta-xylanase produsert av Tricoderma reesei (CBS 114044) som tilsetningsstoff i fôrvarer for eggleggende høner, små fjørfe og griser til oppfeting (innehaver av godkjenningen: Roal Oy)

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1569 of 18 October 2018 amending Implementing Regulation (EU) No 1110/2011 concerning the authorisation of an enzyme preparation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Trichoderma reesei (CBS 114044) as a feed additive for laying hens, minor poultry species and pigs for fattening (holder of authorisation Roal Oy)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.10.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.12.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder endrede betingelser i godkjenning av enzymet endo-1,4-beta-xylanase produsert av Trichoderma reesei (CBS 114044) som avlteknisk tilsetningsstoff i gruppen fordøyelsesforbedrende midler. Det er tidligere godkjent for verpehøns, mindre fjørfearter og slaktegris (1110/2011) med minsteinnhold på 24 000 BXU. Minsteinnhold er nå foreslått redusert til 12 000 BXU for verpehøns og 20 000 BXU for slaktegris. EFSA vurderer at endingen vil ikke ha konsekvenser for dyrehelse, folkehelse eller miljø. EFSA vurderer også det slik at de nye dosene å ha effekt.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel med tilpasning.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/1569
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32018R1569

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 26.10.2018
Frist returnering standardskjema: 07.12.2018
Dato returnert standardskjema: 07.12.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.03.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 52/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 30.10.2018
Høringsfrist: 05.12.2018
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen