Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: endringsbestemmelser

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/1159 av 20. juni 2019 om endring av direktiv 2008/106/EF om minstenormer for sjøfolks opplæring, og om oppheving av direktiv 2005/45/EF om gjensidig godkjenning av sertifikater for sjøfolk utstedt av medlemsstatene

Directive (EU) 2019/1159 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 amending Directive 2008/106/EC on the minimum level of training of seafarers and repealing Directive 2005/45/EC on the mutual recognition of seafarers' certificates issued by the member states

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.10.2018

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: V. Sjøtransport

Status

Direktivet er til vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Bakgrunnen for endringsdirektivet er Kommisjonens REFIT-gjennomgang av direktiv 2008/106/EF om minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå og 2005/45/EF om gjensidig anerkjennelse av maritime sertifikater mellom medlemsstatene i EU. Gjennomgangen viste at begge rettsaktene var nødvendige og for det meste fungerte etter formålet, men at en del elementer bør endres av hensyn til effektivitet, klarhet og forutsigbarhet. Endringene kan oppsummeres slik:

1) Det gjennomføres endringer for å gjøre regelverket på EU-nivå i samsvar med STCW-konvensjonen, bl.a. med hensyn til innføringen av nye kvalifikasjonskrav som en del av IGF-koden (internasjonale regler for skip som bruker gass eller annet drivstoff med lavt flammepunkt) og Polarkoden (internasjonale regler for skip som opererer i polare strøk).

2) Det innføres nye prosessuelle regler for Kommisjonens godkjenning av utdanningssystemer i tredjeland. Kommisjonen bruker i dag store ressurser på å vurdere om alle kriteriene for godkjenning er oppfylt. Det foreslås at medlemsstater som foreslår godkjenning av et tredeland må begrunne behovet for slik godkjenning, bl.a. med tanke på forventet antall påtegninger av sjøfolk på EU-skip fra det aktuelle tredjelandet. Det foreslås også å utvide intervallet for når Kommisjonen er påkrevd å gjennomføre revisjoner av allerede godkjente medlemsstater, og at intervallene skal bestemmes basert på en risikovurdering. 

3) Reglene for gjensidig anerkjennelse av sertifikater gjøres tydeligere. Direktiv 2005/45/EC oppheves, og de materielle forpliktelsene knyttet til gjensidig anerkjennelse av sertifikater foreslås flyttet til direktivet om minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå. Samtidig gjøres det en språkvask, slik at det framstår klart hvilke sertifikater som omfattes av plikten til gjensidig anerkjennelse. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Utover å samkjøre EU-retten med allerede internasjonale krav som allerede er gjennomført i norsk rett, medfører forslaget ingen materielle endringer. Direktiv 2008/106/EF er gjennomført i forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk, og det kan være behov for behov for mindre endringer i denne. Det kan også være behov for endringer i forskrift om helseundersøkelse av arbeidstakere på norske skip og flyttbare innretninger.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Hensikten med forslaget er effektivisering og forbedring av allerede gjeldende regler, og forslaget antas ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Sjøfartsdirektoratet har deltatt i Kommisjonens forarbeid, og bl.a. besvart spørreskjema og deltatt på ekspertgruppemøter. Sjøfartsdirektoratet har sendt direkivet på høring til organisasjonene, og har ikke fått innspill til den vedtatte direktivteksten.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabelt. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2018)315
Rettsaktnr.: (EU) 2019/1159
Basis rettsaktnr.: 2008/106/EC
Celexnr.: 32019L1159

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.07.2019
Frist returnering standardskjema: 04.11.2019
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker