Omorganisering av næringsmiddelkategori 17 "kosttilskudd"

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1497/2018 av 8. oktober 2018 om endring av vedlegg II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til omorganisering av næringsmiddelkategori 17 og bruk av tilsetningsstoffer i kosttilskudd

COMMISSION REGULATION (EU) 2018/1497 of 8 October 2018 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards food category 17 and the use of food additives in food supplements

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.10.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.12.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omorganiserer kategori 17 «kosttilskudd» i Kommisjonsforordning (EU) nr. 1497/2018.

Omorganiseringen fører til at de tre underkategoriene i næringsmiddelkategori 17 blir slått sammen til to; en kategori for kosttilskudd i fast form og en for kosttilskudd i flytende form.

De nye underkategoriene vil hete henholdsvis 17.1 "Kosttilskudd i fast form, unntatt kosttilskudd til spedbarn og småbarn" og 17.2. "Kosttilskudd i flytende form, unntatt kosttilskudd til spedbarn og småbarn".

Næringsmiddelkategori 17.3 «Kosttilskudd i form av sirup eller i tyggbar form» har til tider blitt misforstått fordi den inkluderer kosttilskudd både flytende og i tyggbar form. Omorganiseringen hvor kategori 17.3 blir omfordelt til 17.1.og 17.2 skal gjøre regelverket enklere å forstå, og føre til færre misforståelser. De tilsetningsstoffene som kun var godkjent i kategori 17.3 "sirup eller tyggbar form" vil få begrensingene " bare i tyggbar form" og " bare i sirup", i henholdsvis i kategori 17.1 og 17.2.

Når beskrivelsene av de nye kategoriene 17.1 og 17.2 i veilederen «Guidance document describing the food categories in Part E of Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 on Food Additives" er endret skal forskjellen mellom «tyggbar form» og «fast form» i 17.1 og «sirup» og «flytende form» i 17.2 være synliggjort.

"Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet" (EFSA) ble ikke kontaktet da omorganiseringen ikke fører til endrede brukerbetingelser eller økt eksponering av de tilsetningsstoffene som er godkjente pr. dags dato i kategori 17.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringen vil ikke føre til økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken næringsmiddelbransjen eller Mattilsynet

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten fører til et lettere forståelig regelverk hvor det er etablert en kategori for kosttilskudd i fast form, som også inkluderer tyggbar form og en kategori for kosttilskudd i flytende form, som også inkluderer sirup. De tilsetningsstoffene som kun var godkjent i kategori 17.3 "sirup eller tyggbar form" vil få begrensingene " bare i tyggbar form" og " bare i sirup", henholdsvis i kategori 17.1 og 17.2.

EFSA har ikke vurdert omorganiseringen da endringene ikke fører til endrede eksponeringe av tilsetningsstoffene.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/1497
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32018R1497

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.09.2018
Frist returnering standardskjema: 09.11.2018
Dato returnert standardskjema: 09.11.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.03.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 58/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 22.10.2018
Høringsfrist: 26.11.2018
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker