Plantevernmiddelrester

Kommisjonsforordning (EU) 2018/1515 av 10. oktober 2018 som endrer vedlegg III og V til forordning (EU) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for difenylamin og oxadixyl i eller på visse produkter.

Commission Regulation (EU) 2018/1515 of 10 October 2018 amending Annexes III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for diphenylamine and oxadixyl in or on certain products.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.10.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.12.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer grenseverdier (MRLer) for de aktive stoffene difenylamin og oxadixyl. Disse stoffene ble tidligere benyttet i EU, men stoffene har blitt trukket og det er flere år siden det har vært tillatt å bruke stoffene i EU/EØS.

Det er har likevel inntil nylig vært problemer med funn av stoffene i for enkelte produkter som er dyrket i EU-land knyttet til tidligere godkjent bruk av stoffet. Nyere overvåkingsresultater viser at nivåene av stoffene nå er lavere slik at det ikke lenger er behov for disse grenseverdiene.

For difenylamin oppheves midlertidige MRLer for diphenylamin i epler og pærer i forbindelse med revurderingen av dokumentasjon for midlertidig fastsatte MRLer. MRLene oppheves og fastsettes ved bestemmelsesgrensen LOQ (0,05* mg/kg) for alle produkter.

For oxadixyl oppheves tilsvarende alle midlertidig fastsatte MRLer for gruppen salat salatplanter, persille og selleri og alle MRLer for stoffet er da etter denne forordningen trer i kraft fastsatt ved bestemmelsesgrensen  LOQ (0,01 mg/kg) for alle produkter.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av "Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues (SCPAFF-PR).

Forordningen trer i kraft i EU 30. oktober 2018, men endringene (MRL) gjelder først fra 1. mai 2019 i EU. Hvis forordningen tas inn i norsk regelverk etter 1. mai 2019, vil endringene gjelde umiddelbart, men hvis den implementeres tidligere nye MRLer gjelde fra 1. mai 2019.  

For å unngå handelsproblemer med tredjestater og problemer for landbruk og produksjon av mat og fôrvarer i EU gis det vanligvis overgangsordninger for produkter som har blitt produsert før nye MRLer trer i kraft i EU eller importert fra tredjestater før denne datoen. Overgangsordningen for produkter som gjelder etter at ny MRL er vedtatt forutsetter at det kan dokumenteres at produktene enten er produsert i EU/EØS eller importert til EU/EØS før 1. mai 2019. Overgangsordninger kan ikke gis der det er vurdert at en tidligere MRL kan medføre mulig helsefare for forbruker.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.

• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=pesticide.residue.selection&language=EN

Endringene medfører at fastsatte MRLer over bestemmelsesgrensen (LOQ) for stoffet oppheves.

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens kunnskap vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere. EFSA vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/1515
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32018R1515

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.10.2018
Frist returnering standardskjema: 23.11.2018
Dato returnert standardskjema: 28.11.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.03.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 55/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 16.11.2018
Høringsfrist: 04.01.2019
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 01.04.2019
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 21.05.2019

Lenker