Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Plantevernmiddelrester fo. 2018/1049 (vedlegg I 396/2005)

Kommisjonsforordning (EU) 2018/1049 av 25. juli 2018 om endring av vedlegg I til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005

Commission Regulation (EU) 2018/1049 of 25 July 2018 amending Annex I to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.10.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.12.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) Nr. 2018/62 erstattet tidligere vedlegg I for i Plantevernmiddelrestforordningen 396/2005, som igjen ble fastsatt i EU i 17. januar 2018 (gjelder fra 1. januar 2018). Vedlegg I lister opp hvilke produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier (MRL) for i Pesticidforordningen. 
Forordning 2018/1049 er en korrigering av forordning 2018/62 som setter inn en ny fotnote knyttet ny produktgruppe reddikblader som gir en lenger overgangsperiode før MRLer trer i kraft for reddikblader (nytt produkt).
Forordning 2018/62 introduserte produktet reddikblader i del B (produktkode 0243020-008) av vedlegg I og knyttet dette produktet til produktet grønnkål (0243020) i del A av vedlegg I. Som en konsekvens av dette vil MRLer for grønnkål også gjelde for reddikblader.
Nyere informasjon tyder på at MRLs for grønnkål ikke nødvendigvis er representative for reddikblader i alle tilfeller og det kan være behov for å få utført egne restforsøk for dette produktet for å kunne fastsette riktige MRLer.
Bladene analyseres per i dag ikke ved analyse av reddiker (produktkode 0213080), men det er kjennskap til at bladene også spises. Reddiker selges til forbruker både med og uten blader.
Klassifiseringen av reddikblader knyttet til produktkoden grønnkål har betydning for MRL for reddikblader (nytt produkt) ved at reddikblader da automatisk vil omfattes av MRL for grønnkål. Hvis reddikblader senere skal få egne MRLer vil det kreve egne restforsøk og egen produktkode for reddikblader i del A av vedlegg I. Det gis en overgangsperiode før MRLer for grønnkål skal gjelde for produktet “reddikblader” slik at det skal være mulig å skaffe dokumentasjon og for å hindre unødvendige problemer for handel som følge av endringene i fo. 2018/62. Det settes inn en fotnote i del B av vedlegg I til forordning 396/2005 knyttet til redikkblader (0243020-008):
“(3) MRLer skal gjelde for reddikblader fra 1. januar 2022.»
Forordningen tredde i kraft i EU den tredje dagen etter kunngjøring på EUs Official Journal, og endringene gjelder i EU fra 1 april 2018 (tilbakevirkende kraft).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.  
 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;
    •      ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.
    •      ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Forordningen gir en lengre overgangsordning i forbindelse med oppførelse av produktet reddikblader knyttet til produktkode for grønnkål i del B av vedlegg I (forordning 2018/62). Konsekvenser for reddikblader ble ikke diskutert i forbindelse med endringen av vedlegg I (2018/62). Reddikblader som tidligere ikke har vært opprørt som et eget produkt i forordningen og senere ikrafttredelse av MRLer for dette produktet vil ivareta hensyn til berørte virksomheter.
Mattilsynet vurderer at endringene ikke vil ha betydelige konsekvenser for virksomheter, forbrukere eller Mattilsynet.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/1049
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32018R1049

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.09.2018
Frist returnering standardskjema: 09.11.2018
Dato returnert standardskjema: 09.11.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.03.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 54/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 16.11.2018
Høringsfrist: 04.01.2019
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker