REACH/XVII/kalsium cyanamid

Mulig forbud mot bruk av kalsium cyanamid i gjødsel

Possible restriction of the use of calcium cyanamide in fertiliser

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.10.2018

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og beredskapsdepartementet / Klima- og miljødepartementet / Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

ECHA holder på å utarbeide forslaget til en eventuell restriksjon (annex XV dossier) og planlegger å levere det til vurdering i ECHAs ekspertkomiteer innen 11. januar 2019.

Sammendrag av innhold

Kommisjonen har bedt ECHA vurdere hvorvidt kalsium cyanamid i gjødsel utgjør en risiko for miljøet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Økonomiske og administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 1907/2006

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker