Rettinger i den estiske versjonen av forordning (EU) 2017/654

Forordning (EU) 2018/236 om rettinger i den estiske versjonen av delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/654

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/236 of 20 December 2017 correcting the Estonian language version of Delegated Regulation (EU) 2017/654 supplementing Regulation (EU) 2016/1628 of the European Parliament and of the Council with regard to technical and general requirements relating to emission limits and type-approval for internal combustion engines for non-road mobile machinery

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.10.2018

Spesialutvalg: Indre marked

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

EU-kommisjonen vedtok 20. desember 2017 forordning (EU) 2018/236 om rettinger i den estiske versjonen av delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/654. Forordningen ble publisert i Official Journal of the European Union 22. februar 2018 og kom etter dette til anvendelse i EU fra 14. mars 2018, jf. artikkel 2.

Forordningen faller inn under EFTAs hurtigprosedyre.

Forordningen er ikke vedtatt av EØS-komiteen på nåværende tidspunkt.

Arbeidstilsynet anser ikke forordningen som kontroversiell.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordningen inneholder bestemmelser om språklige endringer i den estiske versjonen av kommisjonsforordning (EU) 2017/654

Merknader

Forordningen er gitt med hjemmel i Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 artikkel 24 (11), 25 (4) (a), (b) og (c), 26 (6), 34 (9), 42 (4), 43 (5) og 48.


Rettslige konsekvenser

Forordningen gjelder utelukkende den estiske versjonen av kommisjonsforordning (EU) 2017/654, og vil av den grunn ikke ha betydning for norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen vil ikke få administrative eller økonomiske konsekvenser for Norge eller aktører i Norge

Sakkyndige instansers merknader

Forordningen har ikke vært på høring, da dette anses åpenbart unødvendig, jf. utredningsinstruksen pkt. 3-3.

Vurdering

Forordningen anses relevant og akseptabel.

Det anses ikke nødvendig å gjøre endringer i norsk lov eller forskrift.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: EU (2018/236)
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32018R0236

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema:
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: