Såvarer - Forlengelse av forsøk med populasjoner

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1519 av 9. oktober 2018 om endring av beslutning 2014/150/EU om gjennomføring av et tidsbegrenset forsøk om visse unntak fra rådsdirektiv 66/402/EØF ved omsetning av såvare av populasjoner av hvete, bygg, havre og mais

Commission Implementing Decision (EU) 2018/1519 of October 2018 amending Implementing Decision 2014/150/EU on the organisation of a temporary experiment providing for certain derogations for the marketing of populastions of the plant species wheat, barley, oats and maize purusuant to COuncil Directive 66/402/EEC

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.10.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.12.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: III. Plantesanitære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder forlengelse av tidsfristen for når et land kan bli med som deltaker i et forsøk med produksjon og omsetning av populasjoner av artene hvete, bygg, havre og mais som ble vedtatt igangsatt i beslutning 2014/150/EU, og når dette forsøket skal være avsluttet. Fristen for å bli med i forsøket er utsatt fra januar 2017 til 31. desember 2019, og tidspunktet for når forsøket skal avsluttes er endret fra 31. desember 2018 til 28. februar 2021.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk så sant Norge ikke skal delta i forsøket, noe som er lite sannsynlig. Dersom Norge likevel i løpet av forsøksperioden finner å skulle delta i forsøket, vil det være nødvendig å ta inn rettsaktens bestemmelser i forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer. Rettsakten krever uansett en tilføyelse i EØS-henvisningsfeltet til forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser verken for myndigheter eller næringen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2018/1519
Basis rettsaktnr.: 66/402/EØF
Celexnr.: 32018D1519

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.10.2018
Frist returnering standardskjema: 23.11.2018
Dato returnert standardskjema: 23.11.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.06.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 145/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker