EgenskapVerdi
Notat id:31734
Dokument-nr:
Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering
Sortering Vedlegg/protokoll:7
Kapittel i EØS-avtalen:XII. Næringsmidler
Sortering Kapittel:11

Tittel:

Kommisjonsforordning (EU) 2018/1462 av 28. september 2018 om endring av vedlegg til forordning (EU) 231/2012 når det gjelder tilsetningsstoffer som er listet opp i vedlegg II og III i Europa- og parlamentsforordning (EF) 1333/2008 om visse sorbitan estere (E 491 Sorbitan monostearate, E 492 Sorbitan tristearate og E 495 Sorbitan monopalmitate)


{"name":"Kommisjonsforordning (EU) 2018/1462 av 28. september 2018 om endring av vedlegg til forordning (EU) 231/2012 når det gjelder tilsetningsstoffer som er listet opp i vedlegg II og III i Europa- og parlamentsforordning (EF) 1333/2008 om visse sorbitan estere (E 491 Sorbitan monostearate, E 492 Sorbitan tristearate og E 495 Sorbitan monopalmitate)","depName":"HOD","description":{"description":"<p><strong>Sammendrag av innhold</strong></p>\r\n\r\n<p>Rettsakten omhandler endring av spesifikasjonene til sorbitanmonostearat (E 491), sorbitantristearat (E 492) og sorbitanmonopalmitat (E 495).</p>\r\n\r\n<p>I spesifikasjoner blir temperaturintervall ved st&oslash;rkning brukt som et av parameterne ved identifisering av fettsyrer. St&oslash;rkningsomr&aring;dene for de tre sorbitanesterne, sorbitanmonostearat (E 491), sorbitantristearat (E 492) og sorbitanmonopalmitat (E 495), overlapper hverandre (50-52, 47-50 og 45-47 &deg; C respektivt). Analysemetode er derfor uklar og er hverken egnet for &aring; skille eller identifisere de tre sorbitanesterne. Endringene er rent tekniske, kravet om st&oslash;rkningsomr&aring;de, blir byttet ut med gasskromatografi ved identifisering.</p>\r\n\r\n<p>EFSA konkluderte i sin vurdering at endringen av analysemetode spesifikasjonene til sorbitanesterne fra st&oslash;rkningsomr&aring;de til gasskromatografi ikke vil f&oslash;re til noen &oslash;kt helsemessig risiko. EFSA sier ogs&aring; at gasskromatografi er en egnet analysemetode og anvendbar p&aring; n&aelig;ringsmidler.</p>\r\n\r\n<p>Identifikasjonstestene for de tre sorbitanesterne blir endret fra syretall, jodtall og st&oslash;rkningsomr&aring;de til syretall, jodtall og gasskromatografi</p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p><strong>Merknader</strong><br>\r\n<u>Rettslige konsekvenser</u></p>\r\n\r\n<p><span style=\"color:rgb(51, 51, 51); font-family:helvetica,sans-serif; font-size:10pt\">Gjennomf&oslash;ring av rettsakten i norsk rett medf&oslash;rer behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til n&aelig;ringsmidler</span></p>\r\n\r\n<p><u>&Oslash;konomiske og administrative konsekvenser</u></p>\r\n\r\n<p><span style=\"color:rgb(51, 51, 51); font-family:helvetica,sans-serif; font-size:10pt\">Endringen vil ikke f&oslash;re til &oslash;konomiske eller administrative konsekvenser for hverken n&aelig;ringsmiddelbransjen eller Mattilsynet</span></p>\r\n\r\n<p><u>Sakkyndige instansers merknader</u></p>\r\n\r\n<div>\r\n<p><span style=\"font-size:12px\"><span style=\"color:rgb(0, 0, 0)\"><span style=\"font-family:arial,sans-serif\">Rettsakten&nbsp;har v&aelig;rt vurdert av&nbsp;Spesialutvalget for matomr&aring;det der ber&oslash;rte </span><span style=\"font-family:arial,sans-serif\">departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten E&Oslash;S-</span><span style=\"font-family:arial,sans-serif\">relevant og akseptabel.</span></span></span></p>\r\n</div>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n","draftno":31734,"draftnoSpecified":true,"relevantInfo":"","relevantInfoPublic":true,"relevantInfoPublicSpecified":true,"relevantInfoUo":null,"statusInfo":"<div>\r\n<p><span style=\"color:rgb(0, 0, 0)\">Rettsakten er vedtatt i EU.</span></p>\r\n\r\n<p><span style=\"color:rgb(0, 0, 0)\">Rettsaktene er under vurdering i E&Oslash;S/EFTA-statene.</span></p>\r\n</div>\r\n","valuation":"<p><span style=\"color:rgb(51, 51, 51); font-family:helvetica,sans-serif; font-size:10pt\">Rettsakten f&oslash;rer til, </span>rent tekniske,<span style=\"color:rgb(51, 51, 51); font-family:helvetica,sans-serif; font-size:10pt\">&nbsp;</span>en enklere og mer presis analysemetode&nbsp;for identifisering av fettsyrene sorbitanmonostearat (E 491), sorbitantristearat (E 492) og sorbitanmonopalmitat (E 495).</p>\r\n\r\n<p><span style=\"color:rgb(51, 51, 51); font-family:helvetica,sans-serif; font-size:10pt\">EFSA har konkludert med at den foresl&aring;tte&nbsp;endringen ikke medf&oslash;rer &oslash;kt helsemessig risiko av betydning.</span></p>\r\n\r\n<p><span style=\"color:rgb(51, 51, 51); font-family:arial,sans-serif; font-size:10pt\">Mattilsynet anser rettsakten som E&Oslash;S-relevant og akseptabel.</span></p>\r\n","valuationPublic":true,"valuationPublicSpecified":true,"valuationUo":null},"draft":{"actualImpl":"2019-04-02T00:00:00","actualImplSpecified":true,"adjustTextMatr":false,"adjustTextMatrSpecified":true,"adjustTextTech":false,"adjustTextTechSpecified":true,"affectsCAM":false,"affectsCAMSpecified":true,"affectsCAMReason":"","article103":false,"article103Specified":true,"articleType":"Forordning","articleno":"2018/1462","basisArticleno":"231/2012","celexno":"32018R1462","changed":"2019-05-21T10:24:48.687","changedSpecified":true,"constitutionalCompletionRequirements":null,"constitutionalCompletionRequirementsSpecified":true,"depId":0,"depIdSpecified":true,"docno":"","draftStatus":0,"draftStatusSpecified":true,"draftStatusPrev":0,"draftStatusPrevSpecified":true,"draftType":"eøs-gjennomføringsnotat","draftno":31734,"draftnoSpecified":true,"editor":0,"editorSpecified":true,"eeaAttachment":"Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering","eeaAttachmentChapter":"XII. Næringsmidler","eeaAttachmentChapterIndex":11,"eeaAttachmentChapterIndexSpecified":true,"eeaAttachmentIndex":7,"eeaAttachmentIndexSpecified":true,"eeaRelevant":null,"eeaRelevantSpecified":true,"endReview":"2018-11-26T00:00:00","endReviewSpecified":true,"englishTitle":"COMMISSION REGULATION (EU) 2018/1462 of 28 September 2018 amending the Annex to Regulation (EU) No 231/2012 laying down specifications for food additives listed in Annexes II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards specifications for certain sorbitan esters (E 491 Sorbitan monostearate, E 492 Sorbitan tristearate and E 495 Sorbitan monopalmitate)","established":"2018-10-15T12:49:37","establishedSpecified":true,"euDeadlineResponse":null,"euDeadlineResponseSpecified":true,"euNotificationAnswered":null,"euNotificationAnsweredSpecified":true,"euNotificationReceived":null,"euNotificationReceivedSpecified":true,"institution":"Parlament og Råd","journalLink":"https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1462&from=EN","komLink":null,"komno":null,"lawChange":true,"lawChangeSpecified":true,"lawdataLink":null,"notifyEsa":"2019-05-21T00:00:00","notifyEsaSpecified":true,"oeilLink":null,"otherLink":null,"partOfEea":"2019-03-29T00:00:00","partOfEeaSpecified":true,"partOfEeaNo":"58/2019","politicalAcceptable":null,"politicalAcceptableSpecified":true,"prelexLink":null,"pubType":null,"pubno":30126,"pubnoSpecified":true,"responsible":0,"responsibleSpecified":true,"reviewAnswerLink":null,"reviewLetterLink":null,"reviewedSu":"2018-12-06T00:00:00","reviewedSuSpecified":true,"shortname":"Tilsetningsstoffer i mat - Teknisk endring hvor størkningspunkt blir byttet ut med gasskromatografi ved identifisering. ","showXoEurosite":false,"showXoEurositeSpecified":true,"startImpl":null,"startImplSpecified":true,"startImplText":"","startReview":"2018-10-22T00:00:00","startReviewSpecified":true,"stdformReceived":"2018-08-28T00:00:00","stdformReceivedSpecified":true,"stdformSendDeadline":"2018-11-09T00:00:00","stdformSendDeadlineSpecified":true,"stdformSent":"2018-11-14T00:00:00","stdformSentSpecified":true,"step":0,"stepSpecified":true,"stortingetApproval":null,"stortingetApprovalSpecified":true,"sus":[{"deleted":false,"deletedSpecified":true,"docTypeId":4,"docTypeIdSpecified":true,"name":"Matområdet","suId":33,"suIdSpecified":true},{"deleted":false,"deletedSpecified":true,"docTypeId":4,"docTypeIdSpecified":true,"name":"","suId":null,"suIdSpecified":true}],"title":"Kommisjonsforordning (EU) 2018/1462 av 28. september 2018 om endring av vedlegg til forordning (EU) 231/2012 når det gjelder tilsetningsstoffer som er listet opp i vedlegg II og III i Europa- og parlamentsforordning (EF) 1333/2008 om visse sorbitan estere (E 491 Sorbitan monostearate, E 492 Sorbitan tristearate og E 495 Sorbitan monopalmitate)","validated":false,"validatedSpecified":true,"xo":0,"xoSpecified":true},"draftAttachmentList":[],"draftAttachmentListWithNames":[],"draftStatusText":"Publisert","draftType":4,"draftTypeSpecified":true,"grantApprovalPermission":false,"grantApprovalPermissionSpecified":true,"grantDeletePermission":false,"grantDeletePermissionSpecified":true,"grantPrePublishPermission":false,"grantPrePublishPermissionSpecified":true,"grantPublishPermission":false,"grantPublishPermissionSpecified":true,"grantReturnSenderPermission":false,"grantReturnSenderPermissionSpecified":true,"grantSaveAttachmentPermission":false,"grantSaveAttachmentPermissionSpecified":true,"grantSavePermission":false,"grantSavePermissionSpecified":true,"grantUndeletePermission":false,"grantUndeletePermissionSpecified":true,"grantViewOtherPermission":false,"grantViewOtherPermissionSpecified":true,"mustChangeXOBeforeReturningDraft":false,"mustChangeXOBeforeReturningDraftSpecified":true,"numberOfAttachments":0,"numberOfAttachmentsSpecified":true,"otherDraftId":0,"otherDraftIdSpecified":true,"publication":{"published":true,"publishedSpecified":true,"publishedDate":"2019-05-21T10:24:59.547","publishedDateSpecified":true,"publishedStep":4,"publishedStepSpecified":true,"pubno":31734,"pubnoSpecified":true},"suName":"Matområdet","xoName":"Cecilie Svenning"}