Tilsetningsstoffer i mat - Teknisk endring hvor størkningspunkt blir byttet ut med gasskromatografi ved identifisering.

Kommisjonsforordning (EU) 2018/1462 av 28. september 2018 om endring av vedlegg til forordning (EU) 231/2012 når det gjelder tilsetningsstoffer som er listet opp i vedlegg II og III i Europa- og parlamentsforordning (EF) 1333/2008 om visse sorbitan estere (E 491 Sorbitan monostearate, E 492 Sorbitan tristearate og E 495 Sorbitan monopalmitate)

COMMISSION REGULATION (EU) 2018/1462 of 28 September 2018 amending the Annex to Regulation (EU) No 231/2012 laying down specifications for food additives listed in Annexes II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards specifications for certain sorbitan esters (E 491 Sorbitan monostearate, E 492 Sorbitan tristearate and E 495 Sorbitan monopalmitate)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.10.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.12.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler endring av spesifikasjonene til sorbitanmonostearat (E 491), sorbitantristearat (E 492) og sorbitanmonopalmitat (E 495).

I spesifikasjoner blir temperaturintervall ved størkning brukt som et av parameterne ved identifisering av fettsyrer. Størkningsområdene for de tre sorbitanesterne, sorbitanmonostearat (E 491), sorbitantristearat (E 492) og sorbitanmonopalmitat (E 495), overlapper hverandre (50-52, 47-50 og 45-47 ° C respektivt). Analysemetode er derfor uklar og er hverken egnet for å skille eller identifisere de tre sorbitanesterne. Endringene er rent tekniske, kravet om størkningsområde, blir byttet ut med gasskromatografi ved identifisering.

EFSA konkluderte i sin vurdering at endringen av analysemetode spesifikasjonene til sorbitanesterne fra størkningsområde til gasskromatografi ikke vil føre til noen økt helsemessig risiko. EFSA sier også at gasskromatografi er en egnet analysemetode og anvendbar på næringsmidler.

Identifikasjonstestene for de tre sorbitanesterne blir endret fra syretall, jodtall og størkningsområde til syretall, jodtall og gasskromatografi

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringen vil ikke føre til økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken næringsmiddelbransjen eller Mattilsynet

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten fører til, rent tekniske,en enklere og mer presis analysemetode for identifisering av fettsyrene sorbitanmonostearat (E 491), sorbitantristearat (E 492) og sorbitanmonopalmitat (E 495).

EFSA har konkludert med at den foreslåtte endringen ikke medfører økt helsemessig risiko av betydning.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/1462
Basis rettsaktnr.: 231/2012
Celexnr.: 32018R1462

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.08.2018
Frist returnering standardskjema: 09.11.2018
Dato returnert standardskjema: 14.11.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.03.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 58/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 22.10.2018
Høringsfrist: 26.11.2018
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 02.04.2019
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 21.05.2019