Vet - fristatus Italia tuberculose og brucellose

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1983 av 26. oktober 2018 som endrer vedlegg I og II av beslutning 2003/467/EF når det gjelder deklarasjonen av visse regioner av Italia som offisielt tuberkulose og brucellose frie for storfe besetninger

Commission Implementing Decision (EU) 2018/1983 of 26 October 2018 amending Annexes I and II to Decision 2003/467/EC as regards the declaration of certain regions of Italy as officially tuberculosis-free and officially brucellosis-free in relation to bovine herds

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.10.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.12.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten endrer kapittel 2 i vedlegg I av beslutning 2003/467/EF tuberkulose i storfebesetninger. Provinsen Frosinone i regionen Lazio i Italia oppfyller nå kravene til fristatus i henhold til direktiv 64/432/EF, og erklæres derfor fri for bovin tuberkulose. Den omtalte provinsen listeføres i kapittel 2 i vedlegg I av beslutning 2003/467/EF.

Videre endrer rettsakten kapittel 2 i vedlegg II av beslutning 2003/467/EF, som listefører medlemsstater som er erklært frie for bovin brucellose i storfebesetninger. Provinsen Roma i regionen Lazio i Italia oppfyller nå kravene til fristatus i henhold til direktiv 64/432/EF, og erklæres derfor fri for bovin brucellose. Den omtalte provinsen listeføres i kapittel 2 i vedlegg II av beslutning 2003/467/EF.

Vi støtter oss til Kommisjonens vurdering av om kravene for fristatus er oppfylt.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendringer. De aktuelle land- og regionslistene i EØS er ikke tatt med i våre forskrifter, men informasjon om
listene er lagt ut på Mattilsynets hjemmeside.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/1983
Basis rettsaktnr.: 2003/467/EF
Celexnr.: 32018D1983

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.10.2018
Frist returnering standardskjema: 30.11.2018
Dato returnert standardskjema: 30.11.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.06.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 139/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker