Delegert forordning om utstyr for lading og fylling av hydrogen og LNG

Delegert kommisjonsforordning 2018/674 om ladestasjoner for kjøretøy klasse L, landstrøm for innlands vannveier, tankstasjoner for LNG til transportskip og hydrogenstasjoner for motorkjøretøy

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/674 supplementing Directive 2014/94/EU as regards recharging points for L-category motor vehicles, shore-side electricity supply for inland waterway vessels and refuelling points for LNG for waterborn transport, and amending that Directive as regards connectors for motor vehicles for the refuelling of gaseous hydrogen

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.09.2018

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 17. november 2017.

Sammendrag av innhold

Delegert kommisjonsforordning 2018/674 er hjemlet i direktiv 2014/94 om alternative drivstoff (AFI-direktivet). AFI-direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 23/2018 av 9. februar 2018.

Kommisjonsforordningen gir supplerende bestemmelser om ladepunkter for elmotorsykler o.l. (kjøretøy klasse L), ladepunkter for landstrøm til transportfartøyer på indre vannveier og tankstasjoner for flytende naturgass (LNG) til sjøtransport. I tillegg endres bestemmelsene i direktiv 2014/674 vedrørende tilslutningsanordninger til motorkjøretøy for tanking av hydrogen.

Kjøretøyklasse L omfatter en rekke forskjellige kjøretøytyper med to, tre eller fire hjul, for eksempel to- og trehjulede mopeder og motorsykler, motorsykler med sidevogn, quadrisykler og minibiler.

Forordningen angir minimumskrav for hva slags kontakter som må være på offentlig tilgjengelige ladepunkter med vekselstrøm beregnet for elmotorsykler o.l., kategori L. For slike kjøretøy opp til 3,7 kilovoltampere (kVA) skal ladestasjonene minst inneholde enten kontakter eller adaptere av type 3A i henhold til standard EN 62196-2 eller kontakter og støpsler i henhold til IEC 60884.

For kjøretøy klasse L over 3,7 kVA skal ladestasjoner for vekselstrøm minst ha kontakter eller adaptere av type 2 i henhold til standard EN62196-2.

For landstrøm til fartøyer på innenlands vannveier skal kontaktene samsvare med EN 15869-2.

Tankstasjoner for flytende naturgass (LNG) for fartøy på innenlands vannveier skal oppfylle kravene i standarden SS-EN ISO. Det samme gjelder tankstasjoner for sjøgående skip som ikke omfattes av International Code of the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquidified Gases in Bulk (IGC).

I vedlegg II til direktiv 2014/94 erstattes punkt 2.4 slik at tilslutningsanordninger til motorkjøretøy for tanking av hydrogen, skal oppfylle standarden SS-EN ISO 17268.

Bestemmelsene i forordningen skal gjelde fra 24. mai 2020.  

Merknader
Rettslige konsekvenser

Det legges til grunn at forordningen vil bli gjennomført i norsk rett ved forskrift med hjemmel i kommende lov som gjennomfører direktiv 2014/94.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning for det offentlige. For eiere av lade- og tankstasjoner, samt tilbydere av strøm, hydrogen og LNG, kan det bli noe kostnader med å bringe kontakter, støpsler og andre tilslutningsanordninger i samsvar med forordningen.

Sakkyndige instansers merknader

Saken har ikke vært på høring. Samferdselsdepartementet har forelagt rettsakten for NFD, som har ansvar for maritim transport og innenlands vannveier.

Rettsakten følger hurtigprosedyren og behandles ikke i Spesialutvalget for transport. Samferdselsdepartementet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Dette er teknisk regelverk som ikke er problematisk for Norge.

Samferdselsdepartementet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/674
Basis rettsaktnr.: 2014/94/EU
Celexnr.: 32018R0674

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.09.2018
Frist returnering standardskjema: 07.06.2018
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker