Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/2533 av 12. oktober 2018 om godkjenningen av et preparat av natriumalginat som et fôrtilsetningsstoff til katter, hunder, andre ikke-matproduserende dyr og fisk og et preparat av kaliumalginat som et fôrtilsetningsstoff til katter og hunder

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1533 of 12 October 2018 concerning the authorisation of a preparation of sodium alginate as a feed additive for cats, dogs, other non-food-producing animals and fish and a preparation of potassium alginate as a feed additive for cats and dogs

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.09.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.10.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Regodkjenning av natriumalginat og godkjenning av kaliumalginat som fôrtilsetningsstoff i kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer». Stoffene er søkt regodkjent og godkjent for katter, hunder, andre ikke-matproduserende dyr og fisk. Stoffene er effektiv som stabilisatorer, fortykningsmidler, geleringsmidler og som bindemidler og er derfor foreslått godkjent i disse gruppene av teknologiske tilsetningsstoffer. Det er gitt størsteinnhold for katt og hund. EFSA har vurdert preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, tilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/1533
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32018R1533

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.09.2018
Frist returnering standardskjema: 26.10.2018
Dato returnert standardskjema: 26.10.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.03.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 49/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 26.09.2018
Høringsfrist: 07.11.2018
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker