EØS-notatbasen

Internasjonale regnskapsstandarder: IFRIC-tolkning 22

Kommisjonsforordning (EU) 2018/519 av 28. mars 2018 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtak av visse internasjonale regnskapsstandarder i overensstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 hva gjelder fortolkningsbidrag 22 fra International Financial Reporting Interpretations Committee

Commission Regulation (EU) 2018/519 of 28 March 2018 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards Interpretation 22 of the International Financial Reporting Interpretations Committee

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.09.2018

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester og Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.11.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXII. Selskapsrett

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommisjonsforordning 519/2018 ble vedtatt i EU 28. mars 2018, og trer i kraft tjue dager etter kunngjøringen i Official journal. Foretakene skal anvende endringene fra første dag i det regnskapsår som begynner på eller etter 1. januar 2018.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder endringer i gjeldende EU-regulering av internasjonale regnskapsstandarder. Etter forordning nr. 1606/2002 (”IFRS forordningen”) skal EØS utstedere hvis omsettelige verdipapirer er notert på et regulert marked, utarbeide sine konsernregnskap i overensstemmelse med internasjonale regnskapsstandarder, jf. art. 4.

De enkelte regnskapsstandardene (og tilhørende tolkninger) er gjort til del av EU retten gjennom forordning nr. 1126/2008. Nye standarder og tolkninger har blitt vedtatt ved bruk av en rekke endringsforordninger. Kommisjonsforordning 519/2018 vedtar IFRIC 22 "Foreign Currency Transactions and Advance Consideration". Formålet med tolkningen er å klargjøre den regnskapsmessige behandlingen av transaksjoner i utenlandsk valuta som helt eller delvis betales forskuddsvis.  

Merknader
Rettslige konsekvenser

IFRS forordningen er gjennomført i norsk rett i forskrift 17.12.2004 nr. 1852 om internasjonale regnskapsstandarder (IFRS-forskriften), jf. regnskapsloven § 3-9.

Nye EØS-regler som svarer til forordning nr. 519/2018 må gjennomføres i norsk rett ved endring av IFRS-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas å ikke medføre økonomiske konsekvenser for private eller det offentlige.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Beslutningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/519
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32018R0519

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.09.2018
Frist returnering standardskjema: 05.09.2018
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: