Ramme for å fremme bærekraftige investeringer

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om opprettelsen av en ramme for å tilrettelegge for bærekraftige investeringer

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.09.2018

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.11.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: V. Bestemmelser som gjelder alle finansielle tjenester

Status

Kommisjonens forslag er til politisk behandling i Rådet og Parlamentet. 

Sammendrag av innhold

Om EU-kommisjonens pakke med forslag til forordninger om bærekraftig finans 

I mars 2018 lanserte EU-kommisjonen sin handlingsplan for bærekraftig finans. Initiativet er knyttet til Paris-avtalen og FN 2030. EUs handlingsplan inkluderer totalt 10 handlingspunkter av både lovgivende og ikke- lovgivende karakter, med overordnet mål om

 • å vri kapitalflyten i en mer bærekraftig retning,
 • få finanssektoren til i større grad å ta miljø- og klimarisikohensyn inn sine beslutninger, og
 • øke gjennomsiktiget og få det langsiktige perspektivet bedre inn i investeringer. Se egen lenke til EUs handlingsplan.

EU-kommisjonen la i mai 2018 fram forslag til en pakke med tre forordninger som er fremmet som en del av oppfølgingen av handlingsplanen. Dette EØS-notatet gir innledningsvis en overordnet beskrivelse av hele pakken, og deretter beskrives nærmere innholdet i forslag til forordning KOM(2018)353. Det er opprettet egne EØS-notater for hver av de to andre forordning som er foreslått i pakken: KOM(2018)354 og KOM(2018)355.  

Bakrunn for pakken med forslag er i følge Kommisjonen disse utfordringene:

 • Det finnes i dag ikke tilstrekkelige insentiver for å motivere profesjonelle investorer, forvaltere, rådgivere og formidlere til å vurdere faktorer knyttet til miljø, sosiale forhold og foretaksstyring (heretter ESG – Environmental, Social and Governance) i sine investerings- og rådgivingsprosesser.
 • Det er vanskelig for sluttbruker/investor å identifisere hva som er en bærekraftig investering, og å vurdere i hvilken grad ESG-elementer er integrert i de finansproduktene som er på markedet.

For å håndtere disse utfordringene, formidler Kommisjonen følgende mål:

 • Sikre klarhet og lik tilnærming i hele EU når det gjelder integrasjon av ESG-elementer i investerings- og rådgivningsprosesser.
 • Øke gjennomsiktighet overfor sluttbruker ved å forbedre krav til åpenhet om ESG-elementer.
 • Bidra til klarhet om hva bærekraftige investeringer faktisk er. Det skal utarbeides et EU-rammeverk med betingelser for å kunne definere investeringer som miljømessig bærekraftige. Det skal også utarbeides et nytt referansemål (benchmark) knyttet til karbon-påvirkning, som skal gjøre investorer i stand til å sammenligne karbonavtrykk for ulike investeringer.

Med utgangspunkt i disse målene, har EU-kommisjonen lagt fram forslag til tre nye rettsakter som berører finanssektoren. De tre forslagene er:

 1. Forordning om etablering av rammer for et merkesystem som skal fremme bærekraftige investeringer 
 2. Forordning om gjennomsiktighet knyttet til bærekraftige investeringer og risiko (se eget EØS-notat)
 3. Forordning som endrer benchmark-forordningen hva gjelder lavkarbon-benchmarks (se eget EØS-notat)

Interessenter har i EU blitt hørt i forbindels med "Interim Report by the High Level Expert Group on sustainable finance", og Kommisjonen har gjennomført målrettede intervjuer med enkelte finansforetak. 

Spesielt om forslag til forordning om etablering av rammeverk som skal fremme bærekraftige investeringer 

Forordningen beskriver rammeverket for å fatsette kriterier for å avgjøre hvorvidt en økonomisk aktivitet skal anses å være bærekraftig hva angår grønt miljø. Forordningen etablerer ikke et "merkesystem" for bærekraftige finansprodukter, men gir rammen for hvilke kriterer som må vurderes når man skal etablere slikt "merkesystem" på nasjonalt eller EU-nivå. 

Det skal opprettes et forum ("platform") for bærekraftig finans (forslag nr. 1, artikkel 15). Forumet skal blant annet bestå av representanter fra Kommisjonen, EUs finanstilsyn, EUs miljøbyrå, private interessenter og andre eksperter. Forumet vil bistå Kommisjonen med utvikling og oppdatering av klassifiseringssystemet for hva som anses bærekraftig. Forumet vil også gi råd til Kommisjonen om behov for å endre rammeverket for bærekraftig finans.

EUs finanstilsynsmyndigheter (EBA, ESMA, EIOPA) vil også ha en viktig rolle, og Kommisjonen foreslår at de vil bli styrket med 1 ansatt hver for dette området. I tillegg skal EUs miljøbyrå (EEA) bistå med teknisk kompetanse for å utvikle kriteriene for bærekraft, samle informasjon fra medlemsland og gi råd til medlemsland om utvikling av strategier om lavkarbon- og bærekraftige investeringer  

Forslaget åpner for at andre mål innenfor samfunnsansvar senere kan omfattes av forordningen. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

En eventuell fremtidig EU-forordning som tas inn i EØS-avtalen, vil gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i lov. Det vil si at det i lov tas inn en bestemmelse om at EU/EØS-forordningen gjelder som norsk lov med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen. Hvorvidt dette vil være en egen lov, eller om den innarbeides i allerede eksisterende lov, er ikke vurdert. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

EUs byråer på finans- og miljøområdet vil få utvidet mandat på området bærekraftig finans. Det antas at både Finanstilsynet og Miljødirektoratet forventes å delta i EU-arbeidet, og at det blir noe mer oppfølging nasjonalt, både når det gjelder regelverksutvikling og utvikling av tilsynspraksis.

Sakkyndige instansers merknader

SU kapitalbevegelser og finansielle tjenester finner forslaget EØS-relevant og akseptabelt.  

Vurdering

Forordningen anes EØS-relevant. 

Andre opplysninger

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2018)353
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker