Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

REACH/XVII/Diisocyanater

Kommisjonsforodning (EU) .../... av XXX om endring av vedlegg XVII i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 (Reach) for diisocyanater

COMMISSION REGULATION (EU) …/… of XXX amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards diisocyanates

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.09.2018

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og beredskapsdepartementet / Klima- og miljødepartementet / Arbeids- og sosialdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Restriksjonsforslaget ble vurdert av risikovurderingskomiteen i kjemikaliebyrået Echa (Rac) og komiteen for sosioøkonomisk analyse (Seac), se lenken over ("Annen dokumentasjon") for komiteenes opinioner. Deretter ble det  behandlet i Kommisjonen og medlemslandene har stemt over forslaget i Reach-komiteen. 

Sammendrag av innhold

EU-kommisjonen foreslo, basert på et forslag fra Tyskland, at en restriksjon blir innført på Reach vedlegg XVII for stoffgruppen diisocyanater. Diisocyanater er sensibiliserende, og har enten en harmonisert klassifisering som Resp. Sens. 1 og eventuelt også Skin Sens. 1, eller er klassifisert som dette av leverandørene. Formålet med restriksjonen er å hindre at arbeidstakere utvikler respiratorisk hypersensitivitet, hovedsakelig astma, og andre luftveislidelser.

Forslaget inneholder en grense for diisocyanater i stoffblandinger på 0,1 % og detaljerte krav til opplæring av arbeidstakere som kan bli eksponert for diisocyanater. Det inneholder også rapporteringskrav for nasjonale myndigheter. Arbeidsmiljøreglene skal fortsatt gjelde, og land som har spesielle krav til opplæring for arbeidstakere som kan bli eksponert for diisocyanater kan beholde disse forutsatt at de dekker kravene i den nye reguleringen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten – forordning (EF) nr. 1907/2006 (Reach) – er hjemlet i artikkel 114 i traktat om Den Europeiske unions virkemåte (TFEU) (som har erstattet artikkel 95 i traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap). Forordning (EF) nr. 1907/2006 (Reach) ble innlemmet i EØS-avtalen, og gjennomført i norsk rett ved forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (Reach-forskriften) i 2008. Nye Reach-rettsakter gjennomføres i norsk rett ved endringer i Reach-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 1907/2006

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen