Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

REACH/XVII/TDFA

Kommisjonsforordning (EU) 2019/957 av 11. juni 2019 om endring i vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier (REACH) vedrørende (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktyl) silantriol og TDFAer

Commission Regulation (EU) 2019/957 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl) silanetriol and TDFAs

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.09.2018

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og beredskapsdepartementet / Klima- og miljødepartementet / Arbeids- og sosialdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Forslaget er stemt over i REACH-komiteen, komitologikomite for CLP og REACH og sendt på høring til EUs råd og parlament til 16. april 2019. Reguleringen ble vedtatt i EU 11. juni 2019. Reguleringen har vært på høring i Norge.

Sammendrag av innhold

Danmark foreslo at det blir innført begrensninger i en ny post i REACH vedlegg XVII for stoffgruppen TDFAer (forkortelse for: (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktyl) silantriol og enhver av dets mono-, di- eller tri-O-(alkyl) derivativer). Forslaget ble vurdert av ECHAs komiteer for risikovurdering (RAC) og sosio-økonomiske konsekvenser (SEAC), og ECHAs anbefaling ble sendt til EU-kommisjonen i desember 2017. Forslaget var at det for sprayprodukter til den generelle befolkningen blir innført en grenseverdi på 2 ppb av disse stoffene (alene eller i kombinasjon) hvis sprayproduktene inneholder organiske løsemidler. Det ble også foreslått spesiell advarselsmerking og opplysninger i sikkerhetsdatabladet på sprayprodukter til profesjonell bruk. Bakgrunnen for forslagene var at innånding av en kombinasjon av TDFAer og organiske løsemidler kan forårsake akutt skade på lungene. Forslaget ble vurdert av RAC og SEAC før ECHA oversendte det til EU-kommisjonen. Kommisjonen vedtok reguleringen 11. juni 2019. Den begynner å gjelde 2. januar 2021.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH ble innlemmet i EØS-avtalen i 2008 og er gjennomført i norsk rett ved forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften). Gjennomføring av forordning (EU) 2019/957 vil skje ved endring i REACH-forskriften etter at rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordning (EU) 2019/957 er vurdert til ikke å ha vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Rettsakten er vurdert å være EØS-relevant og akseptabel. Den vil føre til beskyttelse spesielt av forbrukere mot å bli utsatt for de stoffene som blir regulert.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/957
Basis rettsaktnr.: 1907/2006
Celexnr.: 32019R0957

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.06.2019
Frist returnering standardskjema: 31.07.2019
Dato returnert standardskjema: 19.06.2019
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 05.04.2019
Høringsfrist: 20.05.2019
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen