REACH/XVII/TDFA

Kommisjonsforordning (EU) 2019/957 av 11. juni 2019 om endring i vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier (REACH) vedrørende (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktyl) silantriol og TDFAer

Commission Regulation (EU) 2019/957 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl) silanetriol and TDFAs

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.09.2018

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet / Arbeids- og sosialdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Reguleringen ble vedtatt i EU 11. juni 2019. Reguleringen har vært på høring i Norge. Forordningen er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i Norge.

Sammendrag av innhold

Danmark foreslo at det blir innført begrensninger i en ny post i REACH vedlegg XVII for (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktyl) silantriol og enhver av dets mono-, di- eller tri-O-(alkyl) derivativer (forkortet TDFAer). Forslaget ble vurdert av ECHAs komiteer for risikovurdering (RAC) og sosio-økonomiske konsekvenser (SEAC), og ECHAs anbefaling ble sendt til EU-kommisjonen i desember 2017. Forslaget var at det for sprayprodukter til den generelle befolkningen blir innført en grenseverdi på 2 ppb av disse stoffene (alene eller i kombinasjon) hvis sprayproduktene inneholder organiske løsemidler. Det ble også foreslått spesiell advarselsmerking og opplysninger i sikkerhetsdatabladet på sprayprodukter til profesjonell bruk. Bakgrunnen for forslagene var at innånding av en kombinasjon av (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktyl) silantriol/TDFAer og organiske løsemidler kan forårsake akutt skade på lungene. Forslaget ble vurdert av RAC og SEAC før ECHA oversendte det til EU-kommisjonen. Kommisjonen vedtok reguleringen 11. juni 2019. Den begynner å gjelde 2. januar 2021.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH ble innlemmet i EØS-avtalen i 2008 og er gjennomført i norsk rett ved forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften). Gjennomføring av forordning (EU) 2019/957 ble gjort ved endring i REACH-forskriften. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordning (EU) 2019/957 er vurdert til ikke å ha vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Forordningen er vurdert av være EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er vurdert å være EØS-relevant og akseptabel. Den vil føre til beskyttelse spesielt av forbrukere mot å bli utsatt for de stoffene som blir regulert.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/957
Basis rettsaktnr.: 1907/2006
Celexnr.: 32019R0957

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.06.2019
Frist returnering standardskjema: 31.07.2019
Dato returnert standardskjema: 19.06.2019
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.12.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 296/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 05.04.2019
Høringsfrist: 20.05.2019
Frist for gjennomføring: 14.12.2019
Dato for faktisk gjennomføring: 17.12.2019
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 13.01.2020

Lenker