Biocid - arbeidsprogram endring

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2019/227 av 28. november 2018 om endring av delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 vedrørende visse kombinasjoner av aktivstoff og produkttype, hvor Storbritannia er utpekt som vurderende kompetent vurderingsmyndighet

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/227 of 28 November 2018 amending Delegated Regulation (EU) No 1062/2014 as regards certain active substances/product-type combinations for which the competent authority of the United Kingdom has been designated as the evaluating competent authority

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.04.2019

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 28. november 2018 og ble publisert i OJ 8. februar 2019. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 14. juni 2019.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2019/227endrerforordning (EU) nr. 1062/2014 om arbeidsprogrammet for biocidaktive stoffer. Endringene omfatter å sette inn en ny artikkel 6a og å erstatte vedlegg II med en oppdatert liste over aktivstoff og produkttypekombinasjoner som følge av at Storbritannia trekker seg ut av EU. I vedlegg II erstattes Storbritannia av andre land som overtar ansvaret for å vurdere de aktivstoff/produkttype-kombinasjoner som Storbritannia opprinnelig var ansvarlig for. I tillegg settes det inn en ny artikkel 6a i forordning (EU) nr. 1062/2014 som beskriver disse endringene nærmere.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen i 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved biocidforskriften. Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på "Competent Authority" møter og "Standing Committee on Biocidal Products". Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering

Rettsakten vurderes til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/227
Basis rettsaktnr.: 528/2012
Celexnr.: 32019R0227

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.11.2018
Frist returnering standardskjema: 09.01.2019
Dato returnert standardskjema: 09.01.2019
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 14.06.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 152/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 05.04.2019
Høringsfrist: 22.05.2019
Frist for gjennomføring: 15.06.2019
Dato for faktisk gjennomføring: 14.06.2019
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 04.07.2019

Lenker