Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endring av utfyllende bestemmelser til EMIR om clearingplikt

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/xxx av 28.03.2019 om endring av delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/2205, delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/592 og delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1178 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til datoen da clearingplikten får virkning for visse typer kontrakter

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/xxx of 28 March 2019 amending Commission Delegated Regulation (EU) 2015/2205, Commission Delegated Regulation (EU) 2016/592 and Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1178 supplementing Regularion (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council as regards the date at which the clearing obligation takes effect for certain types of contracts

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.04.2019

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Kommisjonsforordningen er foreslått av EU-kommisjonen 28. mars 2019. Den er ikke inntatt i EØS-avtalen ennå.

Sammendrag av innhold

Delegert kommisjonsforordning foreslått av EU-kommisjonen på bakgrunn av Storbritannias uttreden av EU (Brexit) og innebærer at de eksisterende tre delegerte kommisjonsforordningene om clearingplikt for OTC derivater endres slik at kontrakter med en motpart fra Storbritannia som er unntatt fra clearingplikten kan fornyes i en tidsbegrenset periode på 12 måneder så lenge det eneste formål med kontraktsfornyelsen er å erstatte motparten fra Storbritannia med en motpart etablert i et medlemsland. Forordningen vil kun gjelde dersom Storbritannia går ut at EU uten overgangsordning. Denne forordningen erstatter forordning 2019/396 vedtatt 19. desember 2018. Årsaken til at Kommisjonen måtte fastsette ny forordning er at datoen for en evt. hard brexit ble utsatt.  

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil bli gjennomført i verdipapirforskriften ved inkorporasjon. Forskriften vil kun gjelde dersom Storbritannia går ut av EU uten overgangsordning.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kommisjonsforordningen vil ikke ha nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Kommisjonsforordningen anses EØS-relevant og er akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2019)2533
Basis rettsaktnr.: 648/2012

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker