Endring av utfyllende bestemmelser til EMIR om risikoreduserende teknikker

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/xxx av 28.03.2019 om endring av delegert forordning (EU) 2016/2251 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til siste dato da motparter fortsatt kan anvende sine framgangsmåter for risikostyring for visse OTC-derivatkontrakter som ikke cleares gjennom en sentral motpart

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/xxx of 28 March 2019 amending Delegated Regulation (EU) 2016/2251 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council as regards the date until which counterparties may continue to apply their risk-management procedures for certain OTC derivative contracts not cleared by a CCP

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.04.2019

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Kommisjonsforordningen er foreslått av EU-kommisjonen 28. mars 2019. Den er ikke inntatt i EØS-avtalen ennå.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordningen er foreslått av EU-kommisjonen på bakgrunn av Storbritannias uttreden av EU (Brexit) og innebærer at OTC derivatkontrakter inngått med en motpart etablert i Storbritannia som er underlagt risikostyringsprosedyrer som gjaldt før relevante datoer i delegert kommisjonsforordning 2016/2251 trådte i kraft, kan fornyes innenfor en fast 12 månedersperiode så lenge det eneste formål med kontraktsfornyelsen er å erstatte en motpart fra Storbritannia med en motpart etablert i et medlemsland. Forordningen vil kun gjelde dersom Storbritannia går ut at EU uten overgangsordning. Denne forordningen erstatter forordning 2019/397 vedtatt 19. desember 2018. Årsaken til at Kommisjonen måtte fastsette ny forordning er at datoen for en evt. hard brexit ble utsatt.  

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil kun gjelde dersom Storbritannia går ut av EU uten overgangsordning (hard brexit).

Forordningen vil bli gjennomført i verdipapirforskriften ved inkorporasjon. Dersom inkorporasjon i norsk rett ikke blir gjennomført før en eventuell hard brexit, vil kommisjonsforordnignen gjøres gjeldende i Norge på annen måte i denne overgangsperioden.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kommisjonsforordningen vil ikke ha nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Kommisjonsforordningen anses EØS-relevant og er akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2019)2530
Basis rettsaktnr.: 648/2012

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker