Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/894 av 28. mai 2019 om godkjenning av L-treonin framstilt av Escherichia coli CGMCC 7.232 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/894 of 28 May 2019 concerning the authorisation of L-threonine produced by Escherichia coli CGMCC 7.232 as a feed additive for all animal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.04.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.06.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen

Sammendrag av innhold

Forordningen gjelder godkjenning av aminosyren L-treonin produsert fra en genmodifisert stamme av E. coli (CGMCC 7.232) som fôrtilsetningsstoff til fôr og drikkevann (kategori: ernæringsmessige tilsetningsstoffer; funksjonell gruppe: aminosyrer, deres salter og derivater), for alle dyr. Tilsetningsstoffet inneholder ikke rester fra den genmodifiserte bakterien eller rekombinant DNA. EFSA vurderer tilsetningsstoffet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Dette er en effektive treioninkilder til ikke-ruminanter, men for å være en effektiv aminosyrekilde til ruminanter må tilsetningsstoffet beskyttes mot degradering i vomma. For å hindre overdosering ved bruk i drikkevann skal preparatet merkes: "Hvis tilsetningsstoffet gis via drikkevann, bør proteinoverskudd unngås».

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/894
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32019R0894

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.05.2019
Frist returnering standardskjema: 05.07.2019
Dato returnert standardskjema: 05.07.2019
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.12.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 278/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 24.04.2019
Høringsfrist: 11.06.2019
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker