Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/804 av 17. mai 2019 om fornyelse av godkjenningen av organisk selen produsert av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 og selenmetionin produsert av Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter, og om oppheving av forordning (EF) nr. 1750/2006 og nr. 634/2007

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/804 of 17 May 2019 concerning the renewal of the authorisation of organic form of selenium produced by Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 and of selenomethionine produced by Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 as feed additives for all animal species and repealing Regulations (EC) No 1750/2006 and No 634/2007

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.04.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.06.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

To selenpreparater produsert fra to stammer av Saccharomyces cerevisiae (CNCM I-3060 og NCYC R397) ble i 2006 og 2007 godkjent som fôrtilsetningsstoff (kategori: ernæringsmessige tilsetningsstoffer; funksjonell gruppe: sporstoffer), for alle dyr, og godkjenningen er nå søkt fornyet. Tillatte tilsatte mengde for total selen er 0,50 mg Se/kg fôr og for organisk selen 0,20 mg Se/kg fôr. EFSA vurderer preparatene å være trygge for dyrehelse, folkehelse og miljø under de gitte betingelsene for bruk. Analysemetoden for disse to selenpreparatene er oppdatert fra de tidligere godkjenningene. Det er gitt en overgangsperiode hvor det er anledning å omsette produktene med nåværende merking.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/804
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32019R0804

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.05.2019
Frist returnering standardskjema: 05.07.2019
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.10.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 250/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 26.04.2019
Høringsfrist: 11.06.2019
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker