Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Plantevernmiddelrester

Kommisjonsforordning (EU) 2019/552 av 4. april 2019 som endrer vedlegg II og III til forordning (EU) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for azoksystrobin, bicyclopyron, klormekvat, cyprodinil, difenokonazol, fenpropimorf, fenpyroksimat, fluopyram, fosetyl, isoprotiolan, isopyrazam, oksamyl, prothiokonazol, spinetoram, trifloksystrobin og triflumezopyrim i eller på visse produkter.

Commission Regulation (EU) 2019/552 of 4 April 2019 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for azoxystrobin, bicyclopyrone, chlormequat, cyprodinil, difenoconazole, fenpropimorph, fenpyroximate, fluopyram, fosetyl, isoprothiolane, isopyrazam, oxamyl, prothioconazole, spinetoram, trifloxystrobin and triflumezopyrim in or on certain products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.04.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer grenseverdier (MRLer) for de aktive stoffene azoksystrobin, bicyclopyron, klormekvat, cyprodinil, difenokonazol, fenpropimorf, fenpyroksimat, fluopyram, fosetyl, isoprotiolan, isopyrazam, oksamyl, prothiokonazol, spinetoram, trifloksystrobin og triflumezopyrim.


Forordningen tar inn CODEX MRLene som er vedtatt på etter et internasjonalt CODEX møte for plantevernmiddelrester i 2018. Implementering av CODEX MRLer i EU regelverket forutsetter at EFSA har vurdert at MRLene er trygge for europeiske forbrukere ved eksponeringsberegninger og at øvrige kriterier for å kunne implementeres i EUs regelverk også er oppfylt. Der EU på bakgrunn av EFSAs anbefalinger har vurdert at CODEX MRLer ikke kan fastsettes i EU enten grunnet helsefare knyttet til MRLer (enten for stoffet eller visse MRLer) eller at de ikke kan fastsettes i EU grunnet av andre årsaker (policy for MRL fastsettelse ulik) har EU informert om at de har reservasjoner mot å ta dette inn i EU regelverket på CODEX møtene for plantevernmiddelrester (CCPR). Norge har støttet EUs reservasjoner i CODEX.

For bicyclopyron har en CODEX MRL for hvete tidligere ved en feil ikke blitt tatt inn i EU regelverket uten at dette skyldes noen reservasjon fra EU mot å fastsette denne. 

Det blir implementert en CODEX MRL CXL for difenokonazol i chilipepper og denne vil grunnet EUs klassifisering også gjelde for paprika. Paprika og chilipepper har samme produktkode i EUs regelverk.  EFSA har vurdert at CODEX MRL for difenokonazol i chilipepper også er trygg MRL for paprika for europeiske forbrukere.

For klormekvat fastsettes høyere MRL for korn (hvete og rug) kan gi problemer med krysskontaminering til sopp (som for mepikvat) og det kan medføre behov for høyere MRL i sopp.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues (SCPAFF-PR). 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;
• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.
• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.


Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:
http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=pesticide.residue.selection&language=EN


Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens kunnskap vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere. EFSA vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen.
 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/552
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32019R0552

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.04.2019
Frist returnering standardskjema: 17.05.2019
Dato returnert standardskjema: 16.05.2019
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.12.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 285/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 24.05.2019
Høringsfrist: 05.07.2019
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen