Rapporting under kvikksølvforordningen

Gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1752 av 25. februar 2019 om spørsmål, format og hyppighet for landenes rapportering under kvikksølvforordningen (forordning (EU) 2017/852)

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2019/1752 of 25 February 2019 establishing questionnaires, as well as the format and frequency of reports to be prepared by the Member States in accordance with Regulation (EU) 2017/852 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.04.2019

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: IV. Kjemikalier, industriell risiko og bioteknologi

Status

Rettsakten ble vedtatt 25. februar 2019, og innlemmet i EØS avtalen 18. mars 2022.

Sammendrag av innhold

Gjennomføringsbeslutning om rapportering er knyttet til EUs nye kvikksølvforordning (EU 2017/852) (kvikksølvforordningen). Kvikksølvforordningen forbyr kvikksølv i nærmere angitte produkter og regulerer hele livsløpet for bruk og håndtering av kvikksølv, herunder utslipp av kvikksølv og kvikksølvforbindelser til luft, vann og jord. 

Gjennomføringsbeslutningen gjelder spørsmål, format og hyppighet for rapportering i henhold til kvikksølvforordningens artikkel 18. Den inneholder bestemmelser om rapportering vedrørende gjennomføring av forordningen generelt samt omimport fra tredjeland til EU. Det inneholder videre tidsfrister for når rapportering skal gjennomføres.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten har ingen rettslige konsekvenser.   

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vurderes ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for miljø. Utvalget vurderer rettsakten som relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel, men det er behov for en tilpasning til forslagets artikkel 1 som gjelder rapportering vedrørende handel med tredjeland, og som vurderes som ikke EØS-relevant i tråd med vurderingene som er gjort for kvikksølvforordningen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/1752
Basis rettsaktnr.: (EU) 2017/852
Celexnr.: 32019D1752

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.02.2019
Frist returnering standardskjema: 04.06.2019
Dato returnert standardskjema: 04.06.2019
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 18.03.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 83/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker