TSE-vet

Kommisjonsforordning (EU) 2019/1091 av 26. juni 2019 om endring av vedlegg IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til kravene til eksport av produkter som inneholder bearbeidet animalsk protein fra drøvtyggere og ikke-drøvtyggere

Commission Regulation (EU) 2019/1091 of 26 June 2019 amending Annex IV to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards the requirements for export of products containing processed animal protein derived from ruminants and non-ruminants

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.04.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.09.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten setter vilkår for lettelser i TSE regelverket slik at eksport av organisk gjødsel og jordforbedringsmidler med bearbeidet animalsk protein fra drøvtyggere og ikke drøvtyggere kan tillates.
Vilkår for eksport av organisk gjødsel og jordforbedringsmidler med bearbeidet animalsk protein fra drøvtyggere eller blanding av bearbeidet animalsk protein fra drøvtyggere og ikke-drøvtyggere:
Kategori 1 materiale og kategori 2 materiale, med unntak av husdyrgjødsel, er ikke tillatt.

Bearbeidet animalsk protein i organisk gjødsel og jordforbedringsmidler må oppfylle de spesifikke kravene i forordning 142/2011 Vedlegg XI kapittel I avsnitt 2 (a), (b), (d) og (e). Organisk gjødsel og jordforbedringsmidler kan inneholde annet kategori 3 materiale enn bearbeidet animalsk protein forutsatt at materialet har vært bearbeidet med godkjent bearbeidingsmetode og i godkjent virksomhet i samsvar med bestemmelsene i animaliebiproduktregelverket. Organisk gjødsel og jordforbedringsmidler med bearbeidet animalsk protein skal tilsettes en godkjent komponent som gjør produktet uegnet til fôr.  Eksportstaten kan tillate at det tilsettes andre komponenter, eller at det benyttes andre metoder for å hindre at produktet benyttes som fôr, dersom importstaten krever det så lenge det ikke strider mot kravet i 142/2011 vedlegg XI, avsnitt 1 nr 2.  
Produktet skal advarselsmerkes: «Organisk gjødsel/jordforbedringsmiddel. Ingen beiting eller høsting før det er gått 21 dager etter bruk».
- Produktet skal eksporteres gjennom godkjent GKS.
- Operatøren (virksomheten som gjennomfører transporten av produktet) skal forhåndsmelde varepartiets ankomst til GKS
- Produktet skal transporters i forseglet konteiner direkte til GKS.
- Produktet skal følges av handelsdokument, behørig utført, i TRACES.
- GKS skal, basert på risikovurdering, verifisere forseglingen. Dersom forseglingen ikke er OK, må produktet returneres eller destrueres.
- GKS skal via TRACES informere tilsynsmyndigheten for produksjonsvirksomheten om at partiet er ankommet GKS og, hvis aktuelt, om resultat av verifiseringen av forseglingen og eventuelle korrigerende tiltak.  
- Tilsynsmyndigheten for produksjonsvirksomheten skal gjennomføre risikobasert kontroll for å verifisere gjennom TRACES, at regelelverkskravene er oppfylt og bekrefte at de har mottatt info fra GKS.

Vilkår for eksport av organisk gjødsel og jordforbedringsmidler med bearbeidet animalsk protein bare fra ikke-drøvtyggere:
Kategori 1 materiale og Kategori 2 kjøttbeinmel er ikke tillatt.

Bearbeidet animalsk protein i organisk gjødsel og jordforbedringsmidler må oppfylle de spesifikke kravene i forordning 142/2011 Vedlegg XI kapittel I avsnitt 2 (a), (b), (d) og (e). Organisk gjødsel og jordforbedringsmidler kan inneholde annet kategori 3 materiale enn bearbeidet animalsk protein forutsatt at materialet har vært bearbeidet med godkjent bearbeidingsmetode og i godkjent virksomhet i samsvar med bestemmelsene animaliebiproduktregelverket. Både bearbeidet animalsk protein og organisk gjødsel/jordforbedringsmiddel må være produsert i virksomhet som er dedikert til ikke-drøvtyggermateriale, men her kan vedkommende myndighet godkjenne unntak på særlige vilkår. Organisk gjødsel/jordforbedringsmider med bearbeidet animalsk protein fra ikke-drøvtyggere skal tilsette godkjent komponent som gjør produktet uegnet til fôr.
Produktet skal advarselsmerkes: «organisk gjødsel eller jordforbedring. Ingen beiting eller høsting før det er gått 21 dager etter bruk». Det er unntak for kravet om tilsetting av en komponent som hindrer bruk til fôr, advarselsmerking om beiterestriksjoner for organisk gjødsel og jordforbedringsmidler i bruksferdige forpakninger <50 kg. All transport av produktene innenfor EU må skje i nytt, ubrukt pakkemateriale, i kjøretøy/beholdere som ikke benyttes til drøvtyggermateriale, eller i kjøretøy/beholdere som på forhånd har vært rengjort med godkjent rengjøringsprosedyre. Organiske gjødsel og jordforbedringsmidler som inneholder bearbeidet animalsk protein bare fra ikke-drøvtyggere skal ikke eksporteres gjennom GKS.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE) hvor forordningen (EU) nr. 999/2001 er gjennomført og forskrift 14. september 2016 nr. 1064 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum (animaliebiproduktforskriften) hvor forordning (EU) nr. 142/2011 er gjennomført.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller bransjen, men endringen vil gjøre det lettere for norsk kjøtt- og beinmjølnæring å eksportere sine produkter. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/1091
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32019R1091

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.03.2019
Frist returnering standardskjema: 05.07.2019
Dato returnert standardskjema: 04.03.2020
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker