OCR - Unntak fra minimumsreglene for grensekontrollstasjoner i OCR (2017/625)

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2019/1012 av 12. mars 2019 om tillegg til Europaparlamentets og Europarådets forordning (EU) 2017/625 ved unntak fra reglene om utpekingen av kontrollsteder og fra minimumskravene for grensekontrollstasjoner

Commission delegated regulation (EU) 2019/1012 of 12 March 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council by derogating from the rules on the designation of control points and from the minimum requirements for border controls posts

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.04.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.07.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt av EU-kommisjonen 12. mars 2019, og kunngjort 21. juni 2019.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

EUs nye kontrollforordning, forordning (EU) 2017/625, skal tre i kraft i EU 14. desember 2019 og erstatte dagens kontrollforordning, forordning (EF) nr. 882/2004. Forordningen vil gi en god og helhetlig regelverk for de fleste elementene knyttet til kontrollvirksomhet på matområdet (næringsmidler, fôr, levende dyr, m.m). Kommisjonen (KOM) har i tillegg fått i oppdrag å lage utfyllende regler tilknyttet til hovedreglene i kontrollforordningen (OCR - Official Control Regulation).

Rettsakten art. 2 stiller opp noen unntak fra hovedreglene tilknyttet grensekontrollstasjoner (BCP - Border Control Posts). Disse unntakene er knyttet til regodkjenning av en grensekontrollstasjon (GKS) der grensekontrollstasjonen har fått suspendert en produktkategori som den er godkjent for å kontrollere, med bakgrunn i mangler ved GKSen. Her legger KOM opp til at slike GKSer kan bli regodkjent for produktkategorien uten å måtte gå gjennom prosedyren som er gitt i OCR art. 64(3). Det stilles krav til meldinger til KOM og at denne regodkjenningen må gjøres innen to år etter at GKSen fikk suspensjonen av produktkategorien.

Videre gir rettsakten art. 3 unntak fra OCR art. 64(1) som stiller opp krav til hvor GKS skal plasseres. Unntaket tillater at GKSer kan plasseres et stykke fra grensen. Kravet er at det er nødvendig på grunn av geografiske begrensninger og at et av vilkårene i art. 3(2) er tilstede. Vilkårene i 2. ledd er blant annet: en plassering av GKS ved grensen vil skal trafikale utfordringer, fare for oversvømmelser, havn med høye fjell som sperrer, veipost høyt oppe i fjellet, togstasjon ligger unna grensen som gjør det nødvendig å ha GKS på dette stedet, eller ingen passende sted for GKS er tilgjengelig ved grensen. Det stilles også krav om at denne alternative plasseringen ikke går lenger enn nødvendig og at GKSen er underlagt samme lokale myndighet. Plasseringen skal heller ikke kunne utgjøre en risiko for smitte til dyr eller andre produkter.

Art. 4 i rettsakten stiller opp unntak for GKSer som kun er godkjent for å kontrollere ubehandlet tømmer og saget og fliset trevirke. Dette er begrunnet i at disse GKSenes ligger på fjerntliggende steder. Disse GKSene er unntatt fra kravene i OCR art. 64(3) a, c og f. Det forutsettes at kompetent myndighet har kontroll på alle forsendelser med de nevnte produktene som kommer over grensen og at man har tilstrekkelig med bemanning som kan rekker frem for å kontrollere disse forsendelsene, samt at de har tilgang til nødvendig utstyr for å kontrollere disse produktene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil medføre et behov for å etablere en forskrift som gjennomfører rettsakter som berører krav rettet mot GKSer. Dette vil sikre at brukerne av regelverket, næringen og grensekontrollen, lettere finner frem i regelverket.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vurderes til å ikke medføre nye økonomiske og administrative konsekvenser for Mattilsynet eller næringen. Disse unntakene vil gjøre kontrollarbeidet til Mattilsynet enklere og dermed spare Mattilsynet for noe arbeid og tid.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten gir unntak fra krav i OCR som er rettet mot GKSer. Rettsakten omfatter en enklere metode for å regodkjenne en GKS der en produktkategori har blitt suspendert på grunn av mangler ved GKSen. Videre omfatter den unntak fra hovedregelen om plassering av GKSen ved grensen og unntak fra reglene tilknyttet GKSer som kun kontrollerer ubehandlet tømmer og saget og fliset trevirke. Alle disse unntakene vil bidra til å gjøre bruken av OCR enklere og mer smidig.

Når det gjelder henvisningen til KOM for regodkjenningen av GKSer vil protokoll 1 til EØS-avtalen sikre at disse sakene vedrørende regodkjenning av GKSer, der en av produktkategoriene er suspendert, skal gå til ESA for behandling. Det er derfor ikke nødvendig å be om en tilpasningstekst på dette punktet.

I denne sammenhengen ser Mattilsynet også at rutinene for opprettelse og endringer av grensekontrollstasjoner i EØS-avtalen burde ses nærmere på, nettopp for å ta høyde for endringer i hvordan KOM gjør dette i forhold til de nye reglene i OCR, art.59 til 64.
Dette er beskrevet i EØS-avtalen vedlegg I, innledende del til kapittel 1, punkt 4 og 5.

Det forutsettes at OCR (2017/625) som denne rettsakten er basert på, og de andre rettsaktene som det vises til i rettsakten, tas inn i EØS-avtalen samtidig som denne rettsakten.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Det jobbes med en strategi for en samlet høring av OCR-rettsaktene på importområdet.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/1012
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32019R1012

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.03.2019
Frist returnering standardskjema: 17.07.2019
Dato returnert standardskjema: 24.07.2019
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker