Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utfyllende regler (endring av teknisk standard) om rapportering av benchmarkporteføljer under CRR 2016/2070

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/439 av 15. februar 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/2070 med hensyn til referanseporteføljer, rapporteringsmaler og rapporteringsinstrukser som skal brukes i Unionen ved rapporteringen omhandlet i artikkel 78 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2019/439 of 15 February 2019 amending Implementing Regulation (EU) 2016/2070 as regards benchmark portfolios, reporting templates and reporting instructions to be applied in the Union for the reporting referred to in Article 78(2) of Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.04.2019

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

De utfyllende bestemmelsene har vært på høring av EBA og er vedtatt av EU-kommisjonen. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for
innlemmelse i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne tekniske standarden gir utfyllende bestemmelser til regelverket om kapitalkrav for banker og andre kredittinstitusjoner (CRD IV). Forordningen innebærer en endring av teknisk standard for rapportering av referanseporteføljer  (2016/2070). Kredittinstitusjoner som benytter interne modeller (IRB-metode) til beregning av kapitalkrav for kreditt- og/eller markedsrisiko skal årlig rapportere informasjon om de interne modellene som brukes. Hensikten med rapporteringen er å sammenligne parameterne som inngår i disse modellene slik at avvik i kredittinstitusjonenes modeller kan avdekkes. 

Merknader

Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift. (Inkorporasjon betyr at det i lov/forskrift tas inn
en bestemmelse om at EU/EØS-forordningen gjelder som norsk lov/forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Økonomiske og administrative konsekvenser er begrenset til endringer i berørte IT-løsninger i foretakene og i Finanstilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Det er behov for tekniske tilpasninger vedr. dato for ikrafttredelse. 

Andre opplysninger

Informasjon om endrede rapporteringskrav og veiledninger publiseres på Finanstilsynets hjemmeside for CRD IV-rapportering. 

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/439
Basis rettsaktnr.: 2013/36/EU
Celexnr.: 32019R0439

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2019
Frist returnering standardskjema: 01.01.2019
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen