Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - ASF test, forsendelse av svin og gyldighetsperiode

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/609 av 11. april 2019 om endring av gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU som angår bruk av patogenidentifikationstest for afrikansk svinepest, forsendelse av svin gjennom områder listeført i vedlegget og besluntingens gyldighetsperiode

Commission Implementing Decision (EU) 2019/609 of 11 April 2019 amending Implementing Decision 2014/709/EU as regards the use of the pathogen identification test for African swine fever, the dispatch of the pigs through areas listed in the Annex and the applicability of the Decision

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 25.04.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.05.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.
Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.
 

Sammendrag av innhold

Afrikansk svinepest (ASF) er en virussykdom hos griser, både tamme og viltlevende. Sykdommen kan spres mellom medlemsland ved handel med levende gris og produkter fra gris. Utbrudd av afrikansk svinepest i de baltiske landene i 2014 førte til fastsettelse av beslutning 2014/709/EU. I denne beslutningen listeføres landområder som regnes for å ha økt sannsynlighet for afrikansk svinepest og det angis tiltak som skal hindre spredning av afrikansk svinepest fra de gjeldende områdene.

I denne rettsakten endres testmetoden som skal benyttes for å påvise afrikansk svinepest fra en serologisk test til en virusidentifikasjonstest (PCR). Videre fjernes kravet om forhåndsgodkjenning fra mottakerlandet ved forsendelse av levende svin fra del II i et medlemsland til tilgrensende del II eller del III i et annet medlemsland. Beslutningens gyldighetsperiode forlenges til 21. april 2021.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Bestemmelsene i rettsakten er rettet mot land som har afrikansk svinepest og som er listeført i vedlegget til beslutning 2014/709/EU. Norge har ikke hatt utbrudd av afrikansk svinepest og Norge omfattes derfor ikke av disse bestemmelsene. Denne rettsakten medfører derfor ingen endring av norsk regelverk.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser verken for myndigheter, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Mattilsynet vurderer at det er negativt at afrikansk svinepest fortsatt sprer seg i EU, til tross for bestemmelsene om bekjempelsestiltak.
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.
 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2019/609
Celexnr.: 32019D0609

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 15.04.2019
Dato for faktisk gjennomføring: 25.04.2019
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen