Vet - SVD Italia opphevelse

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 20. mars 2019 om oppheving av beslutning 2005/779/EF om beskyttelsestiltak mot smittsomt blæreutslett hos svin i Italia

Commission Implementing Decision (EU) 2019/470 of 20 March 2019 repealing Decision 2005/779/EC concerning animal health protection measures against swine vesicular disease in Italy

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 02.04.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.04.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Sammendrag av innhold

Rettsakten opphever beslutning 2005/779/EF som angår beskyttelsestiltak mot Italia i forbindelse med utbrudd av smittsomt blæreutslett hos gris (SVD). Bakgrunnen er at Italia har bekjempet sykdommen i de siste områdene av sykdommens utbredelse (Calabria). Dokumentasjon av overvåkningsresultater tilfredsstiller etter Kommisjonens vurdering kriteriene for å oppnå fristatus for sykdommen i landet. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Beslutning 2005/779/EF er ikke gjennomført i norsk rett. Rettsakten som opphever denne beslutningen vil derfor ikke medføre noen rettslige konsekvenser.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2019/470
Celexnr.: 32019D0470

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 12.04.2019
Dato for faktisk gjennomføring: 12.04.2019
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker