ABP sporbarhet

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/757 av 8. juni 2020 om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til sporbarheten av visse animalske biprodukter og avledede produkter

Commission Regulation (EU) 2020/757 of 8 June 2020 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards the traceability of certain animal by-products and derived products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.08.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.11.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten oppstiller kriterier for hvordan virksomheter skal gå fram dersom de ønsker å sende fiskeoljer eller fiskemel til detoksifisering i et annet EØS-land.

Fiskeoljer og fiskemel som skal benyttes til fôr inneholder noen ganger fremmedstoffer over de verdier som er tillatt i fôr. I slike tilfeller vil det kunne være et alternativ for virksomheten å detoksifisere/rense materialet slik at materialet kan benyttes til fôr.

Animaliebiproduktregelverket har ikke tidligere hatt harmoniserte vilkår for hvordan virksomheter skal gå fram dersom de ønsker å få denne detoksifiseringen gjort i et annet EØS land.

Rettsakten oppstiller vilkår for animaliebiprodukter i kategori 3 og krever at virksomheten som ønsker å sende materialet til et annet EØS land innhenter samtykke fra mottakerlandet før materialet sendes. Mottakerlandet skal svare på søknaden gjennom å returnere søknaden ferdig utfylt og avsenderstaten skal varsle mottakerstaten gjennom TRACES når materialet sendes. Rettsakten er tydelig på at den ikke kommer til anvendelse dersom det aktuelle materialet i kategori 3 plasseres på markedet av virksomheten og forhøyede nivåer av fremmedstoffer avdekkes gjennom tilsyn fra myndighetene.  

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om animalske biprodukter som ikke skal anvendes til konsum (animaliebiproduktforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for verken næringen eller myndighetene.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/757
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020R0757

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.07.2019
Frist returnering standardskjema: 08.11.2019
Dato returnert standardskjema: 03.01.2020
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 26.06.2020
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker