Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endrede grenseverdier for erukasyre og hydrogencyanid i visse næringsmidler

Kommisjonsforordning (EU) ... /... av ... som endrer og retter forordning (EC) 1880/2006 når det gjelder grenseverdier for erukasyre og hydrogencyanid i visse næringsmidler

Commission regulation (EU) ... /.... of XXX amending and correcting Regulation (EC) 1881/2006 as regards maximum levels of erucic acid and hydrocyanic acid in certain foodstuffs

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.08.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.08.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Det er i Kommisjonsforordning (EC) 1881/2006 fastsatt grenseverdier for forurensende stoffer (kontaminanter) i næringsmidler, herunder for erukasyre og hydrogencyanid. Kommisjonen foreslår nå endringer i grenseverdiene for erukasyre. I tillegg foreslårs retting av en tidligere formalfeil i forbindelse med fastsettelse av grenseverdi for hydrogencyanid. 

Erukasyre

Nyere data for forekomt av erukasyre i vegetabilske oljer og fettstoffer viser at det for flesteparten av disse er mulig å produsere oljer med lavere nivåer av erukasyre enn gjeldende grenseverdier ved å bruke god fremstillingspraksis f.eks. ved å bruke sorter med lavt innhold av erukasyre. Kommisjonen foreslår derfor å fastsette lavere grenseverdier for erukasyre i vegitabilske oljer med unntak av kamelinaolje, sennepsolje og borageolje. Den nye, lavere grenseverdien vil også gjelde når oljer og fettstoffer brukes som ingrediens i andre næringsmidler. For kamelinaolje, sennepsolje og borageolje er det ført bevis for at det ikke finnes sorter som gjør det mulig gjennom god produksjonspraksis, å oppnå den lavere grenseverdien som nå foreslås generelt. Siden eksponeringen for disse oljene også er av mindre betydning, foreslår Kommisjonen at gjeldende grenseverdi fortsatt skal gjelde for disse. I tillegg åpnes det opp for ytterligere unntak for sennepsolje som produseres og konsumeres lokalt i små mengder. For slik sennepsolje gjelder ingen grenseverdi såfremt de lokale myndighetene godtar dette. Det er hensynet til lokale mikrovirksomheter som begrunner dette unntaket.

På bakgrunn av høye konsentrasjoner av erukasyre i sennep og risiko for betydelig eksponering for erukasyre gjennom sennep, foreslår Kommisjonen å fastsette ny grenseverdi for erukasyre i sennep. 

En egen grenseverdi for erukasyre i morsmelkerstatninger og spedbarnsmat er fastsatt i Kommisjonsforordning (EU) 2016/127. For å unngå dobbeltregulering, forslås at gjeldende grenseverdi for erukasyre i morsmelkerstatninger og spedbarnsmat i forordning (EC) 1881/2006 slettes. 

Kommisjonens forslag til nye grenseverdier for erukasyre slik de vil fremkomme i tabellen i vedlegget til forordning (EC) 1881/2006:

“Foodstuffs(1)

Maximum level (g/kg)

8.1

Erucic acid, including erucic acid bound in fat

8.1.1

Vegetable oils and fats placed on the market for the final consumer or for use as an ingredient in food, with the exception of camelina oil, mustard oil and borage oil

20.0

8.1.2.

Camelina oil, mustard oil(*) and borage oil

50.0

8.1.3.

Mustard (condiment)

35.0

(*)          With acceptance from the competent authority, the maximum level does not apply to mustard oil locally produced and consumed.”

Hydrogencyanid (blåsyre) 

Ved fastsettelse av endringsforordning (EU) 2017/1237 til forordning (EC) nr. 1881/2006 hvor det ble fastsatt grenseverdi hydrogencyanid i uforedlede hele, malte, knuste, kvernede eller hakkede aprikoskjerner som bringes i omsetning til sluttforbrukere, falt mengdebenevnelsen ut. Dette foreslås nå rettet opp slik at det tydelig framgår at grenseverdien gjelder mg/kg.  

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning (EC) 1881/2006 er gjennomført som norsk forskrift ved § 3 i forskrift 3. juli 2015 nr. 870 om visse forurensende stoffer i næringsmidler. En endringsforordning til fororordning (EC) 1881/2006 om endrede grenseverdier for erukasyre og rettelser mht hydrogencyanid vil måtte gjennomføres i form av en endringsforskrift til forskriften om visse forurensende stoffer i næringsmidler. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

De foreslåtte endringene i grenseverdiene for erukasyre vurderes ikke å innebære administrative eller økonomiske konsekvenser verken for næringsutøvere eller myndighetene utover generelle forpliktelser til farevurdering, overvåking, analyser og kontroll basert på risiko for overskridelser.  

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matområdet der relevante departementer og Mattilsynet deltar. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet støtter forslaget til lavere grenseverdier for erukasyre i vegetabilske oljer og fettstoffer basert på nye forekomstdata som viser at lavere nivåer er mulig å oppnå gjennom god produksjonspraksis. Dette er i samsvar med ALARA-prinsippet ("as low as reasonable achievable"). Vi har heller ingen innvendinger til det foreslåtte unntaket fra den generelt lavere grenseverdien hensyntatt eksponeringen, for kamelinaolje, sennepsolje og borageolje. Vi støtter også innføringen av en grenseverdi for erukasyre i sennep. Vi er videre ikke kjent med mikrovirksomheter som produserer sennepsolje i Norge. Et unntak for sennepsolje som produseres og konsumert lokalt synes derfor mindre aktuelt her, men kan være mer relevant i andre land.  

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 1881/2006

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen