Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endrede grenseverdier for erukasyre i visse næringsmidler og rettelse knyttet til grenseverdien for hydrogencyanid

Kommisjonsforordning (EU) 2019/1870 av 7. november 2019 som endrer og retter forordning (EC) nr. 1881/2006 når det gjelder grenseverdier for erukasyre og hydrogencyanid i visse næringsmidler

Commission regulation (EU) 2019/1870 of 7 November 2019 amending and correcting Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of erucic acid and hydrocyanic acid in certain foodstuffs

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.08.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.08.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Det er i Kommisjonsforordning (EC) 1881/2006 fastsatt grenseverdier for forurensende stoffer (kontaminanter) i næringsmidler, herunder for erukasyre og hydrogencyanid i visse næringsmidler. Kommisjonen har nå fastsatt endringer i grenseverdiene for erukasyre. I tillegg er det foretatt en rettelse av tidligere formalfeil i forbindelse med fastsettelse av grenseverdien for hydrogencyanid. 

Erukasyre

Nyere data for forekomt av erukasyre i vegetabilske oljer og fettstoffer viser at det for flesteparten av disse er mulig å produsere oljer med lavere nivåer av erukasyre enn gjeldende grenseverdier ved å bruke god fremstillingspraksis f.eks. ved å bruke sorter med lavt innhold av erukasyre. Kommisjonen mener det derfor er grunnlag for å fastsette lavere grenseverdier for erukasyre i vegitabilske oljer med unntak av kamelinaolje, sennepsolje og borageolje. Den nye, lavere grenseverdien vil også gjelde når oljer og fettstoffer brukes som ingrediens i andre næringsmidler. For kamelinaolje, sennepsolje og borageolje er det ført bevis for at det ikke finnes sorter som gjør det mulig gjennom god produksjonspraksis, å oppnå den nye generelt, lavere grenseverdien. Siden eksponeringen for disse oljene også er av mindre betydning, vil den grenseverdien som gjaldt frem til denne siste endringen, fortsatt gjelde for disse. I tillegg åpnes det opp for ytterligere unntak for sennepsolje som produseres og konsumeres lokalt i små mengder. For slik sennepsolje gjelder ingen grenseverdi såfremt de lokale myndighetene godtar dette. Det er hensynet til lokale mikrovirksomheter som begrunner dette unntaket.

På bakgrunn av høye konsentrasjoner av erukasyre i sennep og risiko for betydelig eksponering for erukasyre gjennom sennep, har Kommisjonen fastsatt en egen, ny grenseverdi for erukasyre i sennep. 

En egen grenseverdi for erukasyre i morsmelkerstatninger og spedbarnsmat er fastsatt i Kommisjonsforordning (EU) 2016/127. For å unngå dobbeltregulering, er gjeldende grenseverdi for erukasyre i morsmelkerstatninger og spedbarnsmat i forordning (EC) 1881/2006 slettet. 

De nye grenseverdier for erukasyre fremkommer slik i tabellen i vedlegget til forordning (EC) 1881/2006:

“Foodstuffs(1)

Maximum level (g/kg)

8.1

Erucic acid, including erucic acid bound in fat

8.1.1

Vegetable oils and fats placed on the market for the final consumer or for use as an ingredient in food, with the exception of camelina oil, mustard oil and borage oil

20.0

8.1.2.

Camelina oil, mustard oil(*) and borage oil

50.0

8.1.3.

Mustard (condiment)

35.0

(*)          With acceptance from the competent authority, the maximum level does not apply to mustard oil locally produced and consumed.”

Hydrogencyanid (blåsyre) 

Ved fastsettelse av endringsforordning (EU) 2017/1237 til forordning (EC) nr. 1881/2006 hvor det ble fastsatt grenseverdi hydrogencyanid i uforedlede hele, malte, knuste, kvernede eller hakkede aprikoskjerner som bringes i omsetning til sluttforbrukere, falt mengdebenevnelsen ut. Dette foreslås nå rettet opp slik at det tydelig framgår at grenseverdien gjelder mg/kg.  

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning (EC) 1881/2006 er gjennomført som norsk forskrift ved § 3 i forskrift 3. juli 2015 nr. 870 om visse forurensende stoffer i næringsmidler.  Denne endringsforordning ((EU) 2019/1870) til fororordning (EC) 1881/2006 om endrede grenseverdier for erukasyre og rettelser mht hydrogencyanid gjennomføres i form av en endringsforskrift til forskriften om visse forurensende stoffer i næringsmidler. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

De foreslåtte endringene i grenseverdiene for erukasyre vurderes ikke å innebære administrative eller økonomiske konsekvenser verken for næringsutøvere eller myndighetene utover generelle forpliktelser til farevurdering, overvåking, analyser og kontroll basert på risiko for overskridelser.  

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matområdet der relevante departementer og Mattilsynet deltar. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet har støttet Kommisjonens arbeidet med lavere grenseverdier for erukasyre i vegetabilske oljer og fettstoffer basert på nye forekomstdata som viser at lavere nivåer er mulig å oppnå gjennom god produksjonspraksis. Dette er i samsvar med ALARA-prinsippet ("as low as reasonable achievable"). Vi har heller ikke hatt innvendinger til det foreslåtte unntaket fra den generelt lavere grenseverdien hensyntatt eksponeringen, for kamelinaolje, sennepsolje og borageolje. Vi støtter også innføringen av en grenseverdi for erukasyre i sennep. Vi er videre ikke kjent med mikrovirksomheter som produserer sennepsolje i Norge. Et unntak for sennepsolje som produseres og konsumert lokalt synes derfor mindre aktuelt her.   

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/1870
Basis rettsaktnr.: 1881/2006
Celexnr.: 32019R1870

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.07.2019
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 02.12.2019
Høringsfrist: 24.01.2020
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen