Energimerke, revisjon av klimaanlegg

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) …/...av XXX om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369 med hensyn til energimerking av luft-til-luft klimaanlegg, luft-til-luft varmepumper og komfortvifter og som opphever delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 626/2011 om energimerking av klimaanlegg

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/...of XXX supplementing Regulation (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of air-to-air air conditioners, air-to-air heat pumps and comfort fans repealing Regulation (EU) No 626/2011 with regard to energy labelling of air conditioners

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.08.2019

Spesialutvalg: Energi og Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Dette notatet er oppdatert på grunnlag utsendt arbeidsdokument til møtet i Samrådsforum 9. september.

Rettsakten vil sendes på åpen offentlig høring (Have your Say),  intern høring i Kommisjonen og til høring hos WTO før Kommisjonen innkaller til møte for ekspertgruppen for energimerking hvor et endelig utkast diskuteres. Dette møtet vil trolig finne sted våren 2020. 

Bakgrunn

Denne saken er knyttet til rammeforordningen (2017/1369) for energimerking av produkter. Energimerkeforordningen skal sammen med økodesigndirektivet bidra til å redusere energirelaterte produkters miljøbelastning. Energimerking av produkter har vært en del av EØS-avtalen siden 1990-tallet. Ordningen er gradvis blitt utvidet til å dekke nye energirelaterte produkter. Regelverket pålegger leverandører og forhandlere å energimerke produktene, slik at forbrukerne kan ta bevisste valg i kjøpssituasjonen. Reglene fastsettes for ulike produktgrupper gjennom produktspesifikke forordninger. Energikrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs overordnede energieffektiviserings- og klimamål. Les mer om dette på NVEs nettsider.

Sammendrag av innhold

Utkastet til revidert forordningen omfatter luft-luft klimaanlegg og luft-luft varmepumper ≤ 12 kW samt komfortvifter ≤ 125 kW, og er utfyllende regler fra Europakommisjonen til Råds- og Parlamentsforordning (EU) 2017/1369. Forordningen reviderer gjeldende forordning nr. 626/2011 om energimerking av klimaanlegg ≤ 12 kW og som er gjennomført i Norge med energimerkeforskriften for produkter.

Den eksisterende forordningen deler Europa inn i tre geografiske områder ut i fra hvilken oppvarmingssesong som er retningsgivende. Norge ligger geografisk innenfor kald varmesesong. Et nytt og viktig element i utkastet til revidert forordning er at energimerket skal inneholde informasjon om energiklassen i alle tre varmesesonger og ikke kun den gjennomsnittlige varmesesongen (Strasbourg) som i dag. Dette kommer til nytte for norske forbrukere som skal kjøpe en luft-luft varmepumpe hovedsaklig ment for oppvarming.

Forordningen pålegger plikter til leverandører, forhandlere og tilbydere av nettbaserte vertstjenesteplattformer.

Leverandører skal blant annet sørge for at trykket og elektronisk versjon av energietikett (energiklasseskala A-G) og produktdatablad er tilgjengelig for forhandlerne. De skal også påse at informasjonen fra teknisk dokumentasjon og produktdatablad er lagt inn i EUs produktdatabase for energimerkede produkter (EPREL).  Videre skal leverandør sørge for at enhver synlig reklame eller teknisk markedsføring knyttet til en modell, alltid viser energiklassen.

Forhandlerne skal blant annet sørge for å fremvise energietiketten både i fysiske butikker og i nettbutikker. Ved nettsalg, skal også produktdatabladet være tilgjengelig for kjøpere. Videre skal forhandler sørge for at enhver synlig reklame eller teknisk markedsføring knyttet til en modell, viser energiklassen.

Tilbydere av nettbaserte vertstjenesteplattformer skal tilrettelegge for elektronisk visning av energietikett og produktdatablad på plattformen som forhandler benytter for å selge sine produkter. Tilbyderen er også pålagt å informere forhandler om dennes plikt til å fremvise energietikett og produktdatablad.

Sirkulærøkonomiaspekter i fremtidige energimerkeforordninger

Artikkel 8 (Review) i den aktuelle forordningen varsler at man ved neste gjennomgang av forordningen (senest fem år) skal vurdere energiklassene og hvordan man kan innarbeide sirkulærøkonomiaspekter i energimerkeforordningen. Ordlyden om sirkulærøkonomiaspekter forventes å inngå i de fleste kommende forslag til reviderte og nye energimerkeforordninger i tiden fremover. 

Merknader

Hovedrettsakten – energimerkeforordning 2017/1369 (som erstatter 2010/30/EF) – er hjemlet i Traktat om den Europeiske Unions Funksjonsmåte (TEUF- traktaten), artikkel 194 (2).

Gjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1981-12-18 nr 90: Lov om merking av forbruksvarer m.v. (forbrukermerkeloven) med underliggende forskrift 2013.05.27 nr 0534: Forskrift om energimerking av energirelaterte produkter (energimerkeforskriften for produkter).


Rettslige konsekvenser

Den reviderte energimerkeforordningen vil eventuelt gjennomføres i norsk rett ved endring av energimerkeforskriften for produkter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

På bakgrunn av nåværende forslag, vurderer NVE det slik at reglene ikke vil å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

NVE publiserte en nyhet på sine hjemmesider den 18. april 2017 om oppstart av revisjonsstudien. Den 5. august 2019 publiserte NVE en høring av de fremlagte arbeidsdokumentene til møtet i Samrådsforum som ble avholdt 9. september 2019. NVE mottok ingen høringsinnspill. NVE avholdt også et høringsmøte med bransjeorganisasjoner den 9. august, men ingen kommentarer kom inn. 

NVE vurderer foreløpig at forslaget til revidert forordning er EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Sammenlignet med andre europeiske land, er Norge på topp når det gjelder salg og installasjoner av luft-luft varmepumper til husholdninger. Forslaget til revidert forordning understøtter norsk energipolitikk og målet om økt energieffektivisering i bygg. Norges posisjon til forslaget avviker ikke fra andre EU-land. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2017/1369, 626/2011

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker