Forordning om reiselivstatistikk

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1681 av 1. august 2019 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 692/2011 med hensyn til oversendelsesfrister og tilpasning av vedlegg I og II

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/1681 of 1 August 2019 amending Regulation (EU) No 692/2011 of the European Parliament and of the Council concerning European statistics on tourism, as regards the transmission deadlines and adaptation of Annexes I and II

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.08.2019

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen er under vurdering i EFTA/EØS-landene

Sammendrag av innhold

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 692/2011 om reiselivsstatistikk er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XXI Statistikk. Forordningen gir kommisjonen mulighet til å foreslå tilpasninger i reiselivsstatistikken basert på utviklingen i økonomiske, sosiale og teknologiske forhold. Den delegerte kommisjonsforordningen er en tilpasning for å gjøre reiselivstatistikk mer aktuell og relevant for brukere.

De viktigste endringene gjelder

  • en gradvis nedkorting av rapporteringstiden for månedlige datasett og rapportering av validerte data for månedlige og årlige datasett,
  • rapportering av enkelte nye variable for overnattinger på årlig basis og etter mer detaljerte geografiske regioner og
  • mer detaljerte data for rapporterte reiser på årlig og tre-årlig basis.

I henhold til kommisjonens vurderinger har forordningen kun begrensede konsekvenser i forhold til oppgavebyrden og det underliggende konseptuelle rammeverket i reiselivstatistikk.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forordningen. Forordningen vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen har begrensede administrative og økonomiske konsekvenser som dekkes innenfor Statistisk sentralbyrås alminnelige budsjett.

Sakkyndige instansers merknader

Forordningen behandles i henhold til hurtigprosedyren.

Vurdering

Andre opplysninger

Forordningen behandles i henhold til hurtigprosedyren.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/1681
Basis rettsaktnr.: 692/2011
Celexnr.: 32019R1681

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.08.2019
Frist returnering standardskjema: 04.10.2019
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker