Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

TSE-vet

Kommisjonens forordning (EU) nr. .../... av XXX som endrer vedlegg X til Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 999/2001 angående videre undersøkelser ved positive tilfeller av overførbare spongiforme encefalopatier hos sau og geit

COMMISSION REGULATION (EU) .../...of XXX amending Annex X to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards further examination of positive cases of transmissible spongiform encephalopathies in ovine and caprine animals

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.08.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.10.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer kravet for videre testing av positive tilfeller av TSE hos småfe. Fra 2005 har det vært et krav om at prøver fra småfe som tester positivt for TSE må følges opp med den diskriminatoriske testen western blotting. Dette for å utelukke BSE. På grunn av den gode epidemiologisk situasjon i EU når det gjelder BSE, vil kravet nå kun gjelde for index-tilfellet i en flokk, dvs det første tilfellet i en flokk. 

Merknader
Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE) hvor forordningen (EU) nr. 999/2001 er gjennomført.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter eller næringen. Ved tilfeller av skrapesjuke i en småfeflokk vil analysekostnadene bli lavere pga krav om færre tester.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 999/2001

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen