Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

TSE-vet

Kommisjonens forordning (EU) nr. 772/2020 av 11. juni 2020 som endrer vedleggene I, VII og VIII til Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 999/2001 angående bekjempelsestiltak mot overførbare spongiforme encefalopatier hos geit og utryddelsestrua raser

Commission Regulation (EU) 722/2020 of 11 June 2020 amending Annexes I, VII and VIII to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards eradication measures for transmissible spongiform encephalopathies in goats and endagered breeds

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.08.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.10.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Med bakgrunn i en EFSA-rapport om genetisk resistens mot TSE hos geit, åpnes det nå opp for at geiter med genotyper som er mest resistente mot skrapesjuke, dvs geiter med allelene K222, D146 eller S146, ikke behøver å avlives ved påvisning av klassisk skrapesjuke. Dette regimet er allerede innført for sau. Medlemslandene kan selv velge om de ønsker å benytte dette alternativet og lage en avlsstrategi. 

Rettsakten endrer også definisjonen og henvisning når det gjelder trua rase. Rettsakten det har vært vist til, direktiv 89/361/EØF, er opphevet og erstattet med forordning (EU) 2016/1012. Det stilles nå flere krav før et land kan kalle en rase for truet. Det har lenge vært åpnet opp for unntak for slike raser, både når det gjelder forflytning innenlands og over landegrensen. Ved handel over grensen må mottakerlandet på forhånd godkjenne innførselen.  

 Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE) hvor forordningen (EU) nr. 999/2001 er gjennomført.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter eller næringen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2020/722
Basis rettsaktnr.: 999/2001
Celexnr.: 32020R0772

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.07.2019
Frist returnering standardskjema: 08.11.2019
Dato returnert standardskjema: 31.10.2019
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen