Endringer i terskelverdiene - det klassiske direktivet om offentlige anskaffelser

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2019/1828 av 30. oktober om endring av Europaparlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU hva gjelder terskelverdiene for offentlige anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider samt for plan- og designkonkurranser

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1828 of 30 October 2019 amending Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council in respect of the thresholds for public supply, service and works contracts and design contests

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 20.12.2019

Spesialutvalg: Offentlige anskaffelser

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XVI Offentlig innkjøp

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder endringer i terskelverdiene for offentlige anskaffelser i klassisk direktiv , direktiv 2014/24/EU. Disse endringene foretas av Kommisjonen annet hvert år i tråd med valutakursene.

Kommisjonen fastsetter en endringsforordning som pålegger justeringer i terskelverdiene fastsatt i EUR. Nye terskelverdier for perioden 2020-2021 er fastsatt i Kommisjonens forordning (EU)  2019/1828 av 30. oktober 2019. Forordningen trer i kraft 1. januar 2020 for EU-medlemslandene.

Når forordningen er innlemmet i EØS-avtalen, vil ESA offentliggjøre nye norske terskelverdier i EØS-tillegget til EU-tidende.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Det klassiske anskaffelsesdirektivet (2014/24/EU) er gjennomført i Norge i anskaffelsesforskriften som trådte i kraft 1. januar 2017. Det er NFD som har delegert myndighet til å fastsette og implementere de nye terskelverdiene i norsk rett.

Nye terskelverdier vil tre i kraft i Norge etter at forordningen er innlemmet i EØS-avtalen.     

Forordningen hører inn under spesialutvalget for offentlige anskaffelser. Forordningen anses EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten faller inn under EFTA-sekretariatets "fast-track"-prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning. Rettsakten innebærer imidlertid at færre anskaffelser må kunngjøres i EØS-området.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2019/7693
Celexnr.: 32019R1828

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.