Endringer til forordning (EU) 2015/1998

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/111 av 13. januar 2020 som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 hva gjelder avklaring, harmonisering og forenkling av visse spesifikke securitytiltak innenfor sivil luftfart.

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/111 of 13 January 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2015/1998 as regards clarification, harmonisation and simplification of certain specific aviation security measures

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.12.2019

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Rettsaktene faller inn under EFTAs hurtigprosedyre.

Luftfartstilsynet har allerede gjennomført endringene som nasjonal rett for å sikre at Norge opprettholder one-stop-security området. 

Sammendrag av innhold

Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 300/2008 etablerer felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart. På securityområdet er de detaljerte tiltakene for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet fastsatt i forordning (EU) 2015/1998 og i beslutning C(2015) 8005.

Med jevne mellomrom er det behov for endring og klargjøring av securityregelverket. Rettsakten her endrer forordning (EU) 2015/1998. Endringene omfatter i det vesentligste utvidelse av området for One Stop Security (OSS) og krav til godkjennelse av teknisk utstyr. Forslaget til nytt regelverk ble diskutert og stemt over på AVSEC-møtet i november 2019.

Med unntak av noen bestemmelser i endringsforordningen som skal gjelde fra 1. april 2020, ble endringene gjeldende i EU på den tjuende dag etter publisering i Official Journal.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Ny rettsakt er gitt med hjemmel i forordning 300/2008, som igjen har hjemmel i TFEU artikkel 100.  Rettsakten er gjennomført i norsk rett ved en endring av forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv.(securityforskriften), og tilhører gruppe 2.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Luftfartstilsynet har ikke identifisert noen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter eller norske aktører.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsaktene følger fast track-prosedyren og behandles derfor ikke av SU Transport.

Luftfartstilsynet finner at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Rettsakten har vært på nasjonal høring.

Vurdering

Nytt regelverk utfyller forordning (EF) nr. 300/2008 som allerede er gjennomført i norsk rett gjennom EØS-avtalen.

Luftfartstilsynet finner at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Det anses ikke å være behov for tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Utvidelse One Stop Security (OSS)

I forordning (EU) 2015/1998 kapittel 3, 4, 5 og 6 foreligger det lister over tredjeland som anerkjennes for å anvende sikkerhetsstandarder som er tilsvarende de felles grunnleggende standardene som forordning (EF) nr. 272/2009 etablerer. Tillegg 3-B, 4-B, 5-A og 6-F i forordningen omhandler henholdsvis anerkjennelse av sikkerhetsstandarder for sikkerhet knyttet til luftfartøy, passasjerer og håndbagasje, innsjekket bagasje og frakt og post. EU-Kommisjonen har funnet at Nikola Tesla Airport Beograd i Serbia og Ben Gurion International Airport i Israel oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 272/2009 del E som omhandler kriterier for anerkjennelse av likeverdighet vedrørende sikkerhetsstandarder i tredjeland. Endringsforordningen endrer forordning (EU) 2015/1998 slik at tillegg 3-B, 4-B, 5-A og 6-F omhandler Serbia, og tillegg 3-B og 4-B omfatter Ben Gurion International Airport i Israel. Gjennom ny endringsforordning vil det kunne gjøres visse forenklinger for flygninger fra Nikola Tesla Airport Beograd i Serbia og Ben Gurion International Airport i Israel.

Godkjennelse av teknisk utstyr

I kapittel 12 i forordning (EU) 2015/1998 vil det bli tatt inn et endret delkapittel 12.0 som omhandler godkjenning av teknisk utstyr. Kommisjonen gjør endringer for å sikre at teknisk utstyr oppfyller de nødvendige ytelsesstandardene for å sikre best implementering av de vanlige grunnleggende standardene for security.

Kommisjonen anerkjenner ECAC-prosessen som en obligatorisk forutsetning for godkjenning av teknisk utstyr. Teknisk utstyr som har gjennomgått ECAC-prosessen skal nå dra nytte av EU-godkjenning med et «EU-stamp» og inngå i en konsolidert database som muliggjør distribusjon av teknisk utstyr for sivil luftfart i hele EU/EØS-området.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/111
Basis rettsaktnr.: 300/2008
Celexnr.: 32020R0111

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.01.2020
Frist returnering standardskjema: 18.02.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 27.01.2020
Høringsfrist: 12.03.2020
Frist for gjennomføring: 24.03.2020

Lenker