Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/151 av 4. februar 2020 om godkjenning av Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle svinearter for slakt og avl med unntak av unntatt purker, og for alle fugler, fisker og krepsdyr, og oppheving av forordning (EF) nr. 911/2009, (EU) nr. 1120/2010 og (EU) nr. 212/2011 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 95/2013, (EU) nr. 413/2013 og (EU) 2017/2299 (innehaver av godkjenningen: Danstar Ferment AG representert i Unionen av Lallemand SAS)

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/151 of 4 February 2020 concerning the authorisation of Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 as a feed additive for all porcine species for fattening and for breeding other than sows, all birds, all fish and all crustaceans and repealing Regulations (EC) No 911/2009, (EU) No 1120/2010 and (EU) No 212/2011 and Implementing Regulations (EU) No 95/2013, (EU) No 413/2013 and (EU) 2017/2299 (holder of authorisation Danstar Ferment AG represented in the Union by Lallemand SAS)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.12.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.01.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder fornyet og utvidet godkjenning av Bactocell, et tilsetningsstoff bestående av levende celler av Pediococcus acidilactici (CNCM I-4622) og er fra før godkjent som avltenisk tilsetningsstoff i gruppen andre avltekniske tilsetningsstoffer. Det har positiv effekt på vekst for reker, laksefisk og andre fisk. Godkjenningen er nå fornyet, og utvidet til å gjelde alle krepsdyr. Bactocell er også fornyet og utvidet godkjent som middel som stabiliserer tarmfloraen for alle svinarter til slakt og avl (utenom purker) og alle fugler. Søker har vist at tilsetningsstoffet som omsettes i dag, tilfredsstiller kravene i den eksisterende godkjenningen, og EFSA vurderer tilsetningsstoffet å fortsatt være trygge for dyrehelse, folkehelse og miljø. Tilsetningsstoffet har også effekt over det gitte minimumsinnholdet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/151
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020R0151

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.12.2019
Frist returnering standardskjema: 17.01.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 13.12.2019
Høringsfrist: 07.02.2020
Frist for gjennomføring:

Lenker