Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/147 av 3. februar 2020 om godkjenning av preparatet av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvendte smågris, purker og melkekyr og endring av forordning (EF) nr. 2148/2004, (EF) nr. 1288/2004 og (EF) nr. 1811/2005 (innehaver av godkjenningen: S.I. Lesaffre)

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/147 of 3. February 2020 concerning the authorisation of the preparation of Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 as a feed additive for weaned piglets, sows and dairy cows and amending Regulations (EC) No 2148/2004, No 1288/2004 and No 1811/2005 (holder of authorisation S.I. Lesaffre)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.12.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.01.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Det tarmstabiliserende midlet Saccharomyces cerevisiae (CNCM I-4407) er godkjent som avlteknisk fôrtilsetningsstoff etter gammelt regelverk (direktiv 70/524/EEC) for avvent smågris, purker og melkekyr, og er nå regodkjent etter nytt regelverk (forordning (EU) nr. 1831/2003) i samme gruppe. EFSA vurderer preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Det har også effekt.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/147
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020R0147

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.12.2019
Frist returnering standardskjema: 17.01.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 13.12.2019
Høringsfrist: 07.02.2020
Frist for gjennomføring:

Lenker