Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/180 av 7. februar 2020 om godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis KCCM 10673P og Aspergillus oryzae KCTC 10258BP som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/180 of 7 February 2020 concerning the authorisation of a preparation of Bacillus subtilis KCCM 10673P and Aspergillus oryzae KCTC 10258P as a feed additive for all animal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.12.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.01.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis (KCCM 10673P) og Aspergillus oryzae (KCTC 10258P) som teknologisk tilsetningsstoff i gruppen andre teknologiske tilsetningsstoffer. Preparatet reduserer innholdet av anitnæringsstoffer (oligosakkarider i raffinose serien og trypsin inhibitorer) i soya. Dette er det første tilsetningsstoffet som er godkjent i denne gruppen teknologiske tilsetningsstoffer. Preparatet er godkjent for alle dyr. EFSA vurderer preparatet å være trygt for dyrehelse og miljø, og at det har ønsket effekt.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/180
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020R0180

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.12.2019
Frist returnering standardskjema: 17.01.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 13.12.2019
Høringsfrist: 07.02.2020
Frist for gjennomføring:

Lenker