Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/162 av 5. februar 2020 om godkjenning av et preparat av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 som tilsetningsstoff for slaktkalkun (innehaver av godkjenningen er Danstar Ferment AG representert av Lallemand SAS).

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/162 of 5. February 2020 concerning the authorisation of thepreparation of Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 as a feed additive for turkeys for fattening (holder of authorisation Danstar Ferment AG represented by Lallemand SAS)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.12.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.01.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder godkjenning av preparatet Levucell ®SB (Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079) som avlteknisk tilsetningsstoff i gruppen andre avltekniske tilsetningsstoffer. Tilsetningsstoffet er godkjent for slaktekalkun. Preparatets effekt er å redusere salmonellakontamineringen av slaktet gjennom redusert bakterievekst i tarmen. Bakteriestammen møter EFSA sine QPS kriterier (ikke gentoksisk og ikke resistent mot antibiotika). EFSA vurderer tilsetningsstoffet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Preparatet har den ønskede effekten over det gitte minsteinnholdet (2 x 1010 CFU/kg fôr). Preparatet er tidligere godkjent med samme effekt for slaktekylling.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/162
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020R0162

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.12.2019
Frist returnering standardskjema: 17.01.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 13.12.2019
Høringsfrist: 07.02.2020
Frist for gjennomføring:

Lenker