Godkjenning av sertifiseringsordningen "Trade Assurance Scheme for Combinable Crops"

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1993 av 28. november 2019 om godkjenning av at "Trade Assurance Scheme for Combinable Crops" oppfyller bærekraftskriteriene under europaparlaments- og rådsdirektivene 98/70/EC og 2009/28/EC

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1993 of 28 November 2019 on recognition of the "Trade Assurance Scheme for Combinable Crops" for demonstrating compliance with the sustainability criteria under Directives 98/70/EC and 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.12.2019

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XVII. Miljøvern

Status

Rettsakten trer i kraft i EU 31. januar 2020. 

Sammendrag av innhold

Biodrivstoff og flytende biobrensel som skal regnes med for å oppfylle krav om fornybarandel i fornybardirektivet, eller som er omfattet av nasjonale støtteordninger, må oppfylle fastsatte bærekraftskriterier. Norge har et omsetningskrav for biodrivstoff til veitrafikk, fastsatt i produktforskriften kapittel 3. Biodrivstoff må oppfylle bærekraftskriteriene for å kunne regnes med i oppfyllelsen av omsetningskravet. Bærekraftskriteriene er tatt inn i norsk rett gjennom produktforskriften kapittel 3.

Bærekraftskriteriene består av to deler:

  1. Biodrivstoffet skal medføre en reduksjon i utslipp av klimagasser på minst 50 % i forhold til standardverdier for fossilt drivstoff og brensel. For biodrivstoff som er produsert på anlegg med produksjonsoppstart 5. oktober 2015 eller senere er kravet 60 %.
  2. Råstoffet til biodrivstoffet skal ikke være dyrket på arealer som har høy biodiversitet eller et høyt karbonlager (arealkriteriene).

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning innebærer en godkjenning av at biodrivstoff som er fremstilt i overensstemmelse med "Trade Assurance Scheme for Combinable Crops" ("ordningen"), oppfyller EUs bærekraftskriterier.

Godkjenningen gjelder frem til 30. juni 2021.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten må tilføyes i EØS-henvisningene i produktforskriften. Det trengs ikke andre forskriftsendringer. Høring er vurdert som åpenbart unødvendig.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Godkjenningen av "Trade Assurance Scheme for Combinable Crops" vurderes å ikke ha vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser i Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og sendes ikke på skriftlig prosedyre i spesialutvalg for miljø. Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er vurdert å være EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2019/1993
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32019D1993

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 31.10.2019
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: