Reach/XVII/Dimetylformamid

Kommisjonsforordning (EU) 2021/2030 av 19. november 2021 om endring av vedlegg XVII i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 vedlegg XVII i Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (Reach) for N,N-dimetylformamid

Commission Regulation (EU) 2021/2030 of 19 November 2021 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards N,N-dimethylformamide

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.12.2019

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Restriksjonen er fastsatt i EU og publisert i Official Journal.

Sammendrag av innhold

Løsemiddelet N,N-dimetylformamid (DMF) er reproduksjonstoksisk og kan føre til leverskader. Italia foreslo at reguleringen av DMF i kjemikalieregelverket Reach for å hindre at arbeidstakere får skader ved å bli utsatt for stoffet. Forslaget har vært på internasjonal høring i regi av kjemikaliebyrået Echa, og er vurdert av Echas risikovurderingskomite (Rac) og komiteen for sosioøkonomisk analyse (Seac). Forslaget er en presisering av hvilke eksponeringsverdier framstillere, importører og brukerbedrifter skal bruke når de gjør en risikovurdering av DMF eller av kjemikalier som inneholder DMF (DNEL-verdier). Dersom eksponeringen for DMF er lavere enn DNEL-verdiene, vurderer Rac at det ikke er noen risiko for arbeidstakernes helse. Arbeidstakere skal heller ikke bli eksponert for høyere nivåer enn DNEL-verdiene. DNEL-verdiene skal dessuten oppgis i sikkerhetsdatablad.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten, forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (Reach), er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved REACH-forskriften. Gjennomføring av nye forordninger skjer ved endringer i denne forskriften. Dette gjelder også endringer i forordninger som tilhører Reach, som gebyrforordningen til Reach.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringen styrker eksisterende EU-regelverk og vil derved gi økt beskyttelse av helse og miljø. Den samlede innstrammingen av kjemikaliepolitikken i Europa forventes på lengre sikt å medføre en betydelig reduksjon i omfanget av skader som kan knyttes til kjemikaliebruk i Europa. De aller fleste norske bedrifter som produserer, omsetter eller benytter kjemikalier i sin produksjon opererer internasjonalt. Dersom disse bedriftene fortsatt ønsker å ha tilgang til det europeiske markedet, må de oppfylle kravene i det nye EU-regelverket, uavhengig av om reglene gjennomføres i Norge eller ikke. Selve gjennomføringen i norsk regelverk vil derfor ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser utover endringene som allerede følger av EUs nye regelverk.

Echas komité for risikovurdering (Rac) og den sosioøkonomiske komiteen (Seac) har vurdert restriksjonsforslaget. Rac konkluderer at bruk av N,N-dimetylformamid medfører en risiko for arbeidstakeres helse. Seac konkluderer at begrensningen er det mest hensiktsmessige tiltaket i EU/EØS-området for å regulere risikoen stoffet medfører på en proporsjonal måte.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter om endringer i Reach-forordningen legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet i EU knyttet til regelverket, blant annet i komiteer og ekspertgrupper i EU-kommisjonen og kjemikaliebyrået Echa. Forslaget har vært på internasjonal høring hos Echa, og norske aktører hadde anledning til å kommentere i den forbindelsen.

Vurdering

Rettsakten er vurdert å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/2030
Basis rettsaktnr.: 1907/2006
Celexnr.: 32021R2030

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.06.2021
Frist returnering standardskjema: 06.08.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 18.03.2022
Høringsfrist: 17.06.2022
Frist for gjennomføring:

Lenker