Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endring av utfyllende bestemmelser til EMIR om risikoreduserende teknikker

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/397 av 19.12.2018 om endring av delegert forordning (EU) 2016/2251 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til siste dato da motparter fortsatt kan anvende sine framgangsmåter for risikostyring for visse OTC-derivatkontrakter som ikke cleares gjennom en sentral motpart

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/397 of 19 December 2018 amending Delegated Regulation (EU) 2016/2251 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council as regards the date until which counterparties may continue to apply their risk-management procedures for certain OTC derivative contracts not cleared by a CCP

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.02.2019

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.02.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Kommisjonsforordningen er sendt til europaparlamentet og rådet 19. desember 2018. Den er ikke inntatt i EØS-avtalen ennå.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordningen er foreslått av EU-kommisjonen på bakgrunn av Storbritannias uttreden av EU (Brexit) og innebærer at OTC derivatkontrakter inngått med en motpart etablert i Storbritannia som er underlagt risikostyringsprosedyrer som gjaldt før relevante datoer i delegert kommisjonsforordning 2016/2251 trådte i kraft, kan fornyes innenfor en fast 12 månedersperiode så lenge det eneste formål med kontraktsfornyelsen er å erstatte en motpart fra Storbritannia med en motpart etablert i et medlemsland

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil kun gjelde dersom Storbritannia går ut av EU uten overgangsordning (hard brexit).

Forordningen vil bli gjennomført i verdipapirforskriften ved inkorporasjon. Dersom inkorporasjon i norsk rett ikke blir gjennomført før en eventuell hard brexit, vil kommisjonsforordnignen gjøres gjeldende i Norge på annen måte i denne overgangsperioden.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kommisjonsforordningen vil ikke ha nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Kommisjonsforordningen anses EØS-relevant og er akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2018)9118
Rettsaktnr.: 2019/397
Basis rettsaktnr.: 648/2012
Celexnr.: 32019R0397

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.12.2018
Frist returnering standardskjema: 10.01.2019
Dato returnert standardskjema: 10.01.2019
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen