Endring av Vedlegg I til beslutning 2010/221/EU

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2014 av 14. desember 2018 om endring i vedlegg I til beslutning 2010/221/EU når det gjelder listen over områder i Irland som er frie for Ostreid herpesvirus 1 µvar (OsHV-µVar)

Commission Implementing Decision (EU) 2018/2014 of 14 December 2018 amending Annex I to Decision 2010/221/EU as regards the list of areas in Ireland free of Ostreid herpesvirus 1 µvar (OsHV-1 µVar)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.02.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.03.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Anneks I til beslutning 2010/221/EU inneholder en liste over medlemstater, soner og segmenter som er ansett for å være frie for bestemte sykdommer som ikke er omhandlet av del II av vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF. Listen angir flere segmenter i Irland som frie for Ostreid herpesvirus 1 µvar (OsHV-1 µVar). Irland har informert Kommisjonen om et nylig utbrudd av OsHV-1 µVar i segment 6 i Poulnasharry Bay, og listeføringen av sykdomsfrie områder for Irland bør oppdateres deretter. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring. Listen over helsestatus i andre land i EØS er ikke tatt inn i våre nasjonale forskrifter. Listene er å finne her: https://ec.europa.eu/food/animals/animalproducts/aquaculture_en

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å få økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/2014
Basis rettsaktnr.: Council Directive 2006/88/EC
Celexnr.: 32018D2014

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.12.2018
Frist returnering standardskjema: 25.01.2019
Dato returnert standardskjema: 25.01.2019
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker