Endringer av vedleggene til 2009/177/EF og 2010/221/EU

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/998 av 12. juli 2018 om endring av vedlegg I til beslutning 2009/177/EC når det gjelder Kroatias status for koiherpesvirussykdom (KHV), Finlands status når det gjelder infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN), listen over områder i Irland som er frie for Bonimia ostrea, og listen over områder i Storbritannia som er frie for Marteilia refringens, og om endring i vedlegg I til beslutning 2010/221/EU når det gjelder listen over områder i Storbritannia som er frie for ostreid herpesvirus 1 µvar (OsHV-µVar)

Commission Implementing Decision (EU) 2018/998 of 12 July 2018 amending Annex I to Decision 2009/177/EC as regards the status of Croatia for koi herpes virus (KHV) disease, of Finland for infectious haematopoietic becrosis (IHN), the list of areas in Ireland free of Bonamia ostreae, the list of areas in the United Kingdom free of Marteilia refringens and amending Annex I to Decision 2010/221/EU as regards the list of areas in the United Kingdom free of Ostreid herpesvirus 1 µvar (OsHV-1µVar)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.02.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer listen over land og områder som har status som sykdomsfrie for koiherpesvirussykdom og infeksiøs hematopoietisk nekrose. Listen er gitt som vedlegg I til kommisjonsvedtak 2009/177/EC. På denne listen er hele Kroatia og Finland ført opp som frie for henholdsvis koiherpesvirussykdom og infeksiøs hematopoietisk nekrose. Begge land har de siste år konstatert flere utbrudd av de respektive sykdommene, og har iverksatt bekjempelsestiltak som fortsatt er gjeldende i noen områder. 

På den samme listen er hele Irlands kystlinje oppført som fri for Bonamia ostrea, med unntak av åtte bukter. På grunn av et utbrudd av Bonamia  ostrea i en ny bukt, er det satt i verk bekjempelsestiltak og restriksjoner som fortsatt gjelder.

I tillegg er hele den nordirske kystlinjen erklært fri for Marteilia refringens. Storbritannia har imidlertid erklært to utbrudd av sykdommen i to bukter i Nord Irland. Restriksjoner på forflytninger er allerede innført iht. direktiv 2006/88/EC og gjelder fortsatt.

I følge informasjon gitt av Kroatia, Finland, Irland og Storbritannia bør de berørte områdene ikke oppføres som frie for de nevnte  sykdommene, og de geografiske avgrensingene for landenes sykdomsfrie status bør oppdateres deretter.

Anneks I til beslutning 2010/221/EU inneholder en liste over medlemsstater, soner og segmenter som er ansett for å være frie for bestemte sykdommer som ikke er omhandlet av del II av vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF. Listen angir hele Nord-Irland i Storbritannia som fri for ostreid herpesvirus 1 µvar (OsHV-1 µVar) med unntak av bestemte bukter. På grunn av et nylig utbrudd av OsHV-1 µVar, i en ny bukt, bør den geografiske avgrensingen av det sykdomsfrie området for Storbritannia oppdateres.

Vedlegg I til kommisjonsvedtak 2009/177/EC og vedlegg I til beslutning 2010/221/EU endres i overensstemmelse med dette.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring. Listene over helsestatus i andre land i EØS er ikke tatt inn i våre nasjonale forskrifter. Listene er å finne her: https://ec.europa.eu/food/animals/animalproducts/aquaculture_en

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å få økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/998
Basis rettsaktnr.: Council Directive 2006/88/EC
Celexnr.: 32018D0998

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.09.2018
Frist returnering standardskjema: 09.11.2018
Dato returnert standardskjema: 09.11.2018
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: