EU Rights and Values Programme, 2021-2027

EUs flerårige samarbeidsprogram for medborgerskap, likestilling, rettigheter og verdier, 2021-2027 - COM (2088) 383 Final

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the Rights and Values Programme

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.02.2019

Spesialutvalg: Kultur

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.02.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kulturdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Status

Prosess i EU 

Europakommisjonens forslag til forordning har vært til behandling i Rådet og Parlamentet og trilogi-forhandlingene mellom EU institusjonene ble sluttført i desember 2020. I kompromissteksten fra 11. mars 2019 ble programmet omdøpt til EUs flerårige samarbeidsprogram for medborgerskap, likestilling, rettigheter og verdier (CERV), 2021-2027. Forhandlingene må ses i lys av EUs behandling av budsjettet for perioden 2021-2027. Posisjonene i Rådet og Parlamentet har i utgangspunktet ikke vært veldig forskjellige. I parlamentet er det dog bred enighet om en økning i budsjettet og at EU bør gjøre mer for å fremme demokrati, rettsstatsprinsipper og grunnleggende rettigheter i Europa - gjennom blant annet å understøtte sivilt samfunn og lokale myndigheter.  Programmet ble formelt vedtatt 28. april og kunngjort Official Journal 5 mai 2021.

Prosess i Norge

Likestillingsministeren har et særskilt ansvar for å koordinere politikkområdet rettigheter, likestilling og ikke-diskriminering på vegne av regjeringen. Kulturdepartementet har hatt tett dialog med departementer som har ansvar for politikkområder som hører inn under de ulike delprogrammer i CERV.

Arbeidet med Kommisjonens forslag til nytt langtidsbudsjett (2021-2027) har vært organisert i interdepartemental arbeidsgruppe i UD. Ansvaret for de ulike programmene som inngår i det nye langtidsbudsjettet ligger til de enhver tid ansvarlige fagdepartementene. EUs flerårige samarbeidsprogram for medborgerskap, likestilling, rettigheter og verdier, 2021-2027, er sektorovergripende og berører flere departementet KUD, BFD, KMD, UD, JD, HOD, som sammen har utgjort en arbeidsgruppe (etablert 2018) koordinert av KUD.  Det har vært opp til det enkelte departement å avklare deltakelse i relevante programdeler samt avklare finansiering. Kulturdepartementet har således vurdert deltagelse i programdelen for rettigheter, likestilling og ikke-diskriminering (CERV).

I EFTA strukturen er forslaget til programforordningen forankret i EFTAs arbeidsgruppe for likestilling, ikke-diskriminering og familiepolitikk. I tråd med Regjeringens strategi for samarbeide med EU, har EFTA landene (4. mars 2019) avgitt en uttalelse til støtte for programmets prinsipper og målsettinger. EFTA uttalelsen minner samtidig om bestemmelsene i EØS-avtalen om EØS-EFTA landenes rett til likeberettiget deltagelse i EUs programsamarbeid. 

Sammendrag : EUs programsamarbeid for medborgerskap, likestilling, rettigheter og verdier (CERV) 2021-2027

Bakgrunn - "Europeisering" av likestillingspolitikken"

EUs programsamarbeid for medborgerskap, likestilling, rettigheter og verdier (CERV) 2021-2027 bygger på Europakommisjonen forslag av 30. mai 2018 til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om opprettelse av et flerårig samarbeidsprogram for rettigheter og verdier. Programmet ble endelig vedtatt 28. april og kunngjort i Official Journal 5. mai 2021. Se lenke til Official Journal.

Programmet tar sikte på å styrke medborgernes grunnleggende rettigheter, rettsstatens prinsipper og demokratiske verdier i et Europa hvor disse er under press. Rettigheter, likestilling og ikke-diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisitet, religion, seksuell orientering (LHBTIQ), funksjonsevne og alder – er derfor et prioritert politikkområde for Europakommisjonen under Ursula von der Leyen. "Europeiseringen av likestillingspolitikken" utkrystaliserer seg i Europakommisjonens arbeidsprogram og EUs handlingsplaner for program- og budsjettperioden 2021-2027.

Siden Europakommisjonen fremmet sitt forslag i 2018 har programmet – etter behandlingen i Råd og Parlament og de etterfølgende forhandlinger mellom EU institusjonene i "Trilogen" fått en noe endret utforming og EUs programbudsjett for CERV har økt fra Europakommisjonens opprinnelige budsjettforslag fra 641,7 millioner Euro til 1.553 milliard Euro. Mye av budsjettøkningen kan forklares med EUs ønske om å styrke sivilt samfunn og dets organisasjoner i Europa for å styrke demokrati og rettsstat og at koronaepidemien ytterligere har forsterket en allerede negativ utvikling når det gjelder diskriminering av og vold mot sårbare grupper og minoriteter.

Europakommisjonens begrunnelse for forslaget

Europakommisjonen mener at EU-samarbeidet for fremme og beskyttelse av rettigheter og verdier i Europa vil kunne representere en merverdi og at løsningen må finnes i samarbeidsmekanismer og nettverk på tvers av nasjonalstatene.

Europakommisjonen begrunner programforslaget med ønsket om å:

Bevare et åpent, demokratisk, pluralistisk og inkluderende samfunn i Europa og bidra til å styrke borgernes stilling.

Bidra til demokratisk utvikling, politisk og sosial stabilitet i Europa med fokus på grunnleggende rettigheter, likestilling og ikke-diskriminering.

Gi merverdi og utgjøre et verktøy til nasjonal politikk- og kunnskapsutvikling innen likestilling og ikke-diskriminering basert på kjønn, etnisitet, religion eller tro, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

CERV-programmet vil være EUs sentral arena for kunnskapsbasert politikkutvikling med operative tiltak for fremme av rettigheter, likestilling og ikke-diskriminering.

CERVs programmets struktur

EUs flerårige samarbeidsprogram for medborgerskap, likestilling, rettigheter og verdier (CERV) 2021-2027 har en samlet budsjettramme på 1,55 milliarder euro – fordelt på fire programområder og en fleksibel finansieringsmekanisme. Den prosentvise fordelingen fremkommer i parentes nedenunder:

(44,38 %)  Verdier og sivilt samfunn

(18,33 %) Rettigheter, likestilling og ikke-diskriminering

(  6,11 %)  Daphne – forebygge og bekjempe vold mot kvinner og sårbare grupper

(25,31 %) Demokrati og medborgerskap

(  5,87 %) Fleksibel finansieringsmekanisme

Delvis deltagelse i CERV begrenset til et eller flere av programområdene vil redusere programkontingenten. De mest aktuelle programområdene for Norge synes å være programområdet for rettigheter, likestilling og ikke-diskriminering og programområdet for DAPHNE. Programområdet for verdier og sivilt samfunn er forbeholdt EUs medlemsland, mens programområdet for demokratisk engasjement og politisk deltagelse ikke er EØS-relevant og en rekke programaktiviteter synes her allerede å være dekket gjennom EØS-midlene.

CERV(2021-2027) erstatter programmene Ett Europa for medborgerne EFC(2014-2020) og Rettigheter, likestilling og medborgerskap REC(2014-2020). Norge har ikke deltatt i disse programmene – men har i perioden 1994-2013 deltatt i EUs samarbeidsprogrammer for likestilling og ikke-diskriminering (PROGRESS) og bekjempelse av vold i nære relasjoner (DAPHNE).

I det følgende gis en beskrivelse av CERVs ulike programområder.

Programområdet for rettigheter, likestilling og ikke-diskriminering

Programområdet for rettigheter, likestilling og ikke-diskriminering har som formål å fremme rettigheter, likestilling og ikke-diskriminering i alle politikk- og samfunnsområder gjennom å:

 • Forebygge og bekjempe ulikheter.
 • Fremme likestilling mellom kvinner og menn
 • Fremme likestilling og ikke-diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisitet, religion eller tro, seksuell orientering (LHBTIQ), funksjonsevne og alder.
 • Bekjempe rasisme, fremmedfrykt og alle former for intoleranse herunder homofobi, bifobi, transfobi og interfobi og intoleranse på basis av kjønnsidentitet, både online og offline.
 • Beskytte og fremme barns rettigheter.
 • Fremme rettigheter for personer med funksjonsnedsettelse.
 • Fremme og beskytte europeiske borgerrettigheter og retten knyttet til personvern.
 • Mainstreaming – integrere likestilling og ikke-diskriminering (alle diskrimineringsgrunnlag) i alle politikk- og samfunnsområder.

Programområdet for DAPHNE

 • Forebygge og bekjempe vold mot kvinner og i nære relasjoner og mot sårbare grupper herunder vold mot barn og vold mot personer med nedsatt funksjonsevne og LHBTIQ+ personer. Daphne yter også støtte og beskyttelse til voldsofre. DAPHNE-programmet er et satsingsområdet etter at EU i 2016 tiltrådte Istanbul konvensjonen om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Programmet gir organisasjoner, kunnskaps- og forskningsmiljøer muligheter til å delta i transnasjonale nettverk og samarbeidsprosjekter.

Programområdet for demokratisk engasjement og politisk deltagelse

 • Dette programområdet er særlig rettet mot å bevisstgjøre ungdom om Europas moderne og brokete historie knyttet til fremveksten av diktatoriske regimer, to verdenskriger, folkemord og kald krig. Samtidig trekkes trådene tilbake til Europas og antikkens klassiske demokrati og kulturarv. Programområde skal medvirke og mobilisere ungdom til politisk engasjement og deltakelse i EUs demokratiske prosesser. Programmet skal være med til å stimulere til utviklingen av et demokratisk sinnelag blant den yngre befolkning.
 • Videre står Europas kulturarv og mangfold av nasjonale minoriteter på dagsorden. Europas storbyer står overfor mange av de samme utfordringer og muligheter når det gjelder kulturforståelse, mangfold og inkludering. CERV vil stimulere til et by-til-by samarbeid, europeisk nettverksbygging og transnasjonale samarbeidsprosjekter.

Programområdet for verdier og sivilt samfunn

 • Deltakelse i programområdet er forbeholdt EUs medlemsland og har til formål å finansiere kapasitetsbygging av sivilt samfunn / NGOer og stimulere til sterke og uavhengige NGOer som en viktig bestanddel i en demokratisk samfunnsorden.

Vurdering

Vurderinger av merverdi ved programdeltagelse

Delvis deltagelse i CERV begrenset til programområdet for rettigheter, likestilling og ikke-diskriminering – vurdering av merverdi.

CERV vil fremme like muligheter og rettigheter for den enkelte borger uavhengig av kjønn, religion eller tro, funksjonsevne, alder og seksuell orientering (LHBTIQ). CERV vil kunne bidra til en enhetlig praktisering av regelverket i EU/EØS og at borgerne kjenner sine rettigheter og hvordan man påberoper seg disse i EU EØS-området. Deltakelse i CERV-programmet er i tråd med norske likestillings- og europapolitiske prioriteringer, og de grunnleggende rettigheter og verdier som Norge fremmer gjennom europeisk og multilateralt samarbeid. Programmet vil kunne støtte opp under nasjonale handlingsplaner og tiltak, og fremme nettverksbygging og samarbeid på tvers av Europa for likestilling og ikke-diskriminering mellom norske og europeiske myndigheter, byer og fylkeskommuner, fag- og FoU-miljøer, ombud og sivilt samfunn.  

Adm og øk konsekvenser

Delvis deltagelse i CERV begrenset til programområdet for rettigheter, likestilling og ikke-diskriminering vil kunne redusere programkontingenten.

Programområdet for rettigheter, likestilling og ikke-diskriminering utgjør 284 856 390 euro, som er 18,33 prosent av EUs budsjettramme for CERV. Norges totale andel for hele programperioden er beregnet til 7 149 895 euro, som tilsvarer 74 868 695 kr (med en kurs på 10,4713). Dette gir årlige gjennomsnittlige programforpliktelser på 1 021 413 euro, tilsvarende 10 695 527 kr. 

Utover dette forventes et bidrag til programmets fleksible finansieringsmekanisme (utgjør 5,87 prosent av CERV-budsjettet).

Netto kostnader for deltagelse i for norsk deltagelse i programområdet for rettigheter, likestilling og ikke-diskriminering er estimert (mars 2021) til 16 millioner kroner i årlige programforpliktelser.


Rettslige konsekvenser

Dersom et EØS EFTA-land beslutter å delta i hele eller deler av programmet, vil forordningen tas inn i EØS-avtalens protokoll 31. med eventuell tilpasningstekst hvis det er behov for det. Innlemmelsen av forordningen i EØS-avtalen vil ikke i seg selv kreve lov- eller forskriftsendringer. Stortingets samtykke til EØS-komiteens beslutning må innhentes siden deltakelse vil få budsjettmessige konsekvenser jf. EØS-avtalen art. 103.

Posisjon: Norge søker ikke  deltagelse i CERV

Etter en samlet vurdering av Norges deltagelse i EUs programsamarbeid (2021-2027) har regjeringen besluttet at Norge ikke  skal søke deltagelse i EUs flerårige samarbeidsprogram for medborgerskap, likestilling, rettigheter og verdier (CERV).

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2018)383
Rettsaktnr.: (EU) 2021/692
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 52018PC0383

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.06.2018
Frist returnering standardskjema: 16.07.2018
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker